Klubs “Māja” pievienojas LJP rezolūcijai

Latvijas Republikas Ministru prezidentam A. K. Kariņam

Valsts Kancelejai 

Pārresoru koordinācijas centram

Izglītības un Zinātnes ministrijai

Latvijas Jaunatnes padomes kongresa rezolūcija par jaunatnes politikas attīstību Latvijā.

Biedrība “Latvijas Jaunatnes padome”, kuras sastāva ietilpst 28 jaunatnes organizācijas un organizācijas, kas strādā ar jauniešiem, 2020. gada 8. marta Kongresā, pieņēma šādu rezolūciju:

Aicinām Izglītības un Zinātnes ministriju un Latvijas augstākās par jaunatnes politiku atbildīgās institūcijas nekavējoties risināt valsts pārvaldes bezatbildību un krīzi jaunatnes politikas ieviešanā, kas radusies politikas īstenošanā saistībā ar Izglītības un Zinātnes ministrijas bezdarbību, 4 mēnešus nenodrošinot ministrijā Politikas iniciatīvu un attīstības departamentā jaunatnes nodaļas vadītāju un citus atbildīgos darbiniekus.

Kopš 2019. gada, radušās nozīmīgas jaunatnes politikas koordinācijas problēmas:

  1. būtiski ieildzis jaunatnes konsultatīvās padomes jaunā sasaukuma izveides process un ministrija pieļāvusi situāciju, ka šobrīd jau vairākus mēnešus nav funkcionējošs galvenais valsts jaunatnes politikas konsultatīvais mehānisms – Jaunatnes konsultatīvā padome;
  2. valsts jaunatnes politikas attīstību Izglītības un Zinātnes ministrijā kopš 2019. gada novembra joprojām koordinē viens ierēdnis, kurš pilda 3 ierēdņu pienākumus, ministrija pieļāvusi, ka īsā termiņā darbu atstāj trīs atbildīgie darbinieki, jaunu darbinieku meklēšana iekavējusies par vairākiem mēnešiem. Šāds jaunatnes politikas koodinēšanas modelis nav ilgtspējīgs  un Latvijas Jaunatnes padome jau 2020. gada 9. janvāra nosūtītajā vēstulē Nr.4-1/2 norādīja, ka darbs ar jaunatnes politiku valstī kopumā nenotiek atbilstoši valsts plānošanas dokumentiem un labas pārvaldības principiem;
  3. IZM nav publiski sniegusi skaidru plānu par to, kā šobrīd norit jaunā jaunatnes politikas plānošanas dokumenta – “Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam” izstrāde, nav zināms dokumenta izstrādes laika grafiks un jaunatnes organizāciju līdzdalības iespējas. Ir pamatotas šaubas, vai šis dokuments tiks kvalitatīvi izstrādāts līdz šī gada nogalei.
  4. Tāpat, līdz ar atbildīgo amatpersonu neesamību, ir apdraudēta Valdības rīcības plāna pasākuma “Pilnveidot un attīstīt Jaunatnes politikas valsts programmu, paplašinot un attīstot ilgtermiņa un plānveida darba ar jaunatni sistēmu Latvijā” īstenošana un darbības rezultāta “nodrošināt pakāpenisks finansējuma pieaugums valsts pamatbudžetā 2021. gadā” sasniegšana.

Latvijas Jaunatnes padome aicina valsts pārvaldi rīkoties:

  1. līdz 01.04.2020. izziņot jaunatnes konsultatīvās padomes locekļu atlases rezultātus un sasaukt jaunā sasaukuma pirmo sēdi;
  2. publiski paziņot Bērnu, jaunatnes un ģimeņu 2021. – 2027. gadam pamatnostādņu izstrādes plānu un izziņot konsultāciju procesu ar nevalstisko sektoru ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc šīs vēstules saņemšanas;
  3. ne vēlāk kā līdz 01.04.2020. nodrošināt Izglītības un Zinātnes ministrijas politikas attīstības un iniciatīvu departamenta vadītāja vietnieku jaunatnes jomā jaunatnes politikas attīstības un izpildes nodrošināšanai;
  4. sniegt informāciju par aktivitātēm, kas tiks veiktas Valdības rīcības plāna pasākuma “Pilnveidot un attīstīt Jaunatnes politikas valsts programmu, paplašinot un attīstot ilgtermiņa un plānveida darba ar jaunatni sistēmu Latvijā” īstenošanai un darbības rezultāta “nodrošināts pakāpenisks finansējuma pieaugums valsts pamatbudžetā 2021. gadā” sasniegšanai.

Vēršamies pie Ministru prezidenta, lai aicinātu uz nekavējošu rīcību, novēršot visas iepriekš minētās problēmas un neskaidrības.

Latvijas Jaunatnes padome ir gatava sniegt nepieciešamo atbalstu savas kapacitātes robežās, lai palīdzētu novērst krīzi jaunatnes politikas attīstībā.