Klubs “Māja” – jaunatne vienotai Eiropai izaugsme 2021.gadā

2021.gadā tika noslēgta divpusēja vienošanās starp Klubs “Māja” – jaunatne vienotai Eiropai (turpmāk – Klubs ”Māja”) un Sabiedrības integrācijas fondu par projekta “Pilsoniski aktīvi jaunieši reģionos” īstenošanu.

Klubs “Māja” projekts “Pilsoniski aktīvi jaunieši reģionos” sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu ir 10 mēnešus ilga programma mērķēta uz jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem, kas sastāv no trīs daļām – skolu vizītēm, reģionāliem semināriem un vasaras nometnes, iesaistot kopumā vairāk kā 450 personas projekta aktivitātēs. Projekta aktivitātes notiks visā Latvijā, īpašu uzsvaru liekot uz ārpus Rīgas reģiona esošajiem jauniešiem.

Projekta mērķis ir veicināt jauniešu izpratni par iesaistes iespējām mūsdienu sabiedriskajā aktīvismā, tāpat kā veicināt to integrāciju vietējā kopienā ar mērķi veidot pilsoniski aktīvas un saliedētas kopienas reģionos.

Projektā tieši iesaistītās personas ir Klubs „Māja” esošie biedri, kopējā organizācijas un projekta mērķauditorija ir jaunieši – gan tie, kuri jau darbojas organizācijas ietvaros, gan tie, kuri vēl nav uzsākuši aktīvu darbību pilsoniskajā jomā. Klubs “Māja” projektā lielu uzsvaru liek uz mazaktīvajām pašvaldībām un attālajiem reģioniem, kur plānots īstenot projekta aktivitātes. 

Projekta laikā tiks organizēti informatīvi un iedvesmojoši pasākumi jauniešiem, mainīti jauniešu aizspriedumi par sabiedrisko aktīvismu un vispārēju iesaisti notiekošajos procesos, kā arī veicināta savstarpējā informācijas apmaiņa starp jauniešiem nacionālā un vietējā līmenī. Projekta ietvaros tiks strukturēta organizācijas administratīvā darbība un attīstīta biedrības kapacitāte iesaistei jaunatnes politikas veidošanas procesos, padarot darbu ar jaunatni ilgtermiņā efektīvāku, kā arī sniegta iespēja organizācijas biedriem iesaistīties aktivitātēs un pilnveidot savas pilsoniskās kompetences. Projekta aktivitātes sniegs ieguldījumu valstisku un demokrātisku vērtību stiprināšanā jauniešu vidū, caur dažādām aktivitātēm (skolu vizītēm, semināriem, nometni) pievēršot uzmanību savai pilsoniskajai līdzdalībai un aktualizējot sociāli atbildīgu lēmumu pieņemšanu.

Projekta ietvaros norisināsies dažādi pasākumi 7.-12.klašu skolēniem – līdz maijam norisinājās skolu vizītes ar Zoom platformas starpniecību, kurās jaunieši tika iepazīstināti ar Klubs “Māja” mērķiem, darbības virzieniem un iesaistes iespējām, kā arī ar savām zināšanām par jauniešiem aktuālām tēmām (pilsoniskās/sabiedriskās iesaistes iespējas Latvijā un Eiropā, dezinformācija un jaunieša loma informācijas aprites uzlabošanā, sociālo tīklu ietekmi uz sabiedrisko domu un demokrātiskajiem procesiem) dalījās NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra sabiedrisko attiecību speciāliste Linda Curika, Valsts kancelejas Stratēģiskās komunikācijas departamenta programmētāja un analītiķe Nora Biteniece, Klubs “Māja” projektu vadītājs Raivis Gunārs Tauriņš, Klubs “Māja” starptautisko vienību koordinatore Keita Dīcmane un Klubs “Māja” prezidente Benita Ozola.

Savukārt, lai sasniegtu jauniešus, kas neapmeklē mācību iestādi (NEET), kā arī strādājošos jauniešus un tiem sniegtu vispusīgas zināšanas un kompetences ar mērķi nodrošināt to kvalitatīvu iesaisti sabiedriskajos procesos, jūlijā tiks organizēti četri liela mēroga semināri Latvijas reģionos.

Biedrība pagātnes projektos ir apzinājusies, ka būtisks iemesls jauniešu un sabiedrības vispārēji vājai iesaistei ir zems izpratnes līmenis par patieso politikas nozīmi ikkatra cilvēka ikdienā, jo faktiski jebkurš lēmums starp vairāk kā divām pusēm ir politisks, taču politika nav katrs lēmums. Semināru ietvaros jauniešiem tiks radīta drošības sajūta un uzticība demokrātiskajai sistēmai, kā arī izpratne par to, kā uzlabot procesus un izmantot tos kopējā labuma sasniegšanai. Tāpat arī informētība par jauniešu organizācijām un iesaistes iespējām attīstīs viņu piederības sajūtu savai demogrāfiskajai grupai dziļākā līmenī, kā tikai piederību vienai vecuma kopai, veicinot sociālo kohēziju. Semināros jauniešiem caur dažādām metodēm (lekcijām par reprezentatīvo demokrātiju, pilsoniskās iniciatīvas izstrādes darbnīcu, Eiropas Parlamenta simulācijas spēli un NVO valdes sēdes izspēli) tiks veicināta izpratne par politiku un pilsoniskās līdzdalības nozīmi demokrātijas stiprināšanai. Semināru laikā notiks izglītojoša sesija par to, kā jaunietis var savā un citu labā izmantot demokrātisko sistēmu un tiks īstenotas vairākas tālāk minētās metodes:

  • Eiropas Parlamenta simulācijas spēle;
  • Pilsoniskās iniciatīvas izstrādes darbnīca, veidojot pašvaldībai iesniedzamu ierosinājumu;
  • Izglītojošas lekcijas par reprezentatīvo demokrātiju un sistēmu;
  • NVO valdes sēdes izspēle, lemjot par organizācijas tālāko virzību ar interešu aizstāvību.

Galvenā problēma, kas ar semināriem tiks risināta: jauniešiem politika bieži vien ir nesaprotama un pārāk sarežģīta, tāpēc jaunieši nevēlas iedziļināties un riskēt ar iesaistīšanos politikā. Semināra gaitā tiks pielietotas metodes, kas padarīs jauniešiem politiskos procesus jautrus un vienkārši saprotamus. Semināri ir paredzēti, lai izglītotu un pilnveidotu jauniešu izpratni par politisko situāciju un pavēstītu to “jauniešiem saprotamā valodā”.

Taču jau augustā norisināsies nometne nedēļas garumā par pilsonisko aktīvismu, kuru apmeklēt iespēja tiks dota aktīvākajiem Klubs “Māja” biedriem, kā arī jauniešiem no skolām un jauniešu centriem. Katrā nometnes dienā kā vieslektori būs kāds cits NVO pārstāvis, kas vada lekciju vai interaktīvu aktivitāti un pēc lekcijas jauniešiem tiks vadītas diskusijas, kurās jaunieši runās par sev aktuālām problēmām un praktiskiem variantiem kā tās risināt. Pēc nometnes dalībniekiem būs praktisks uzdevums – iesaistīties vieslektoru organizāciju darbībā vai nu pievienojoties kā biedram vai noorganizējot aktivitāti, vai arī kā citādi izrādot savu aktīvu iesaisti. Lai motivētu jauniešus izpildīt uzdevumu, tiks izstrādāts visu organizāciju parakstīts sertifikāts un no attiecīgās organizācijas izsniegta rekomendācijas vēstule nākotnes darba gaitām. Galvenie nometnes vadmotīvi būs:

  • Demokrātiskā lejupslīde;
  • Dezinformācija un jaunieša loma informācijas aprites uzlabošanā;
  • Pilsoniskās iniciatīvas un projekti sabiedrības izaugsmei.

Nometnē  jauniešiem ir paredzēti gan praktiskie darbi, gan radošas darbnīcas, pēc katras dienas jauniešiem grupās ir refleksija, kuras ietvaros jaunieši dalās ar apzinātajām problēmām un jebkādām idejām, kas varētu noderēt nometnes noslēdzošajā dienā.

Vēlamies nodrošināt iespēju iesaistīties arī Tev, tādēļ aizpildi biedra anketu un pievienojies mums!

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. #NVOfonds2021