SIF projekts “Metodiska pieeja NVO iekšējās sistēmas pilnveidei”

Maijā uzsāka darbību SIF projekts “Metodiska pieeja NVO iekšējās sistēmas pilnveidei” ar mērķi sniegt atbalstu NVO sektoram Latvijā, integrējot jaunas metodes un izstrādājot sistēmas, kā kvalitātes vadība, datubāzes izstrāde, biedru aktivitātes veicināšanu un citas, kas nodrošinās organizāciju kapacitātes celšanu un ilgtspējību. Projekta mērķa īstenošana būtiski veicinās organizāciju kompetenču attīstību un stiprinās darbu ar jaunatni.

Lai sasniegtu projekta mērķi, tiks veikti sekojoši uzdevumi:

  • Tiks izstrādātas kapacitātes stiprināšanas un organizācijas ilgstpējības metodes biedrības “Klubs “Māja” – Jaunatne vienotai Eiropai” iekšienē. 
  • Izstrādātās metodes konstanti tiks pilnveidotas un attīstītas, lai nodrošinātu to efektivitāti. 
  • Tiks veikts pētījums par  projekta aktivitāšu ietekmi uz NVO sektoru Latvijā un tā stiprināšanu.
  • Iegūtās zināšanas un pilnveidotās metodes tiks nodotas arī citām jaunatnes organizācijām Latvijā, tādējādi stiprinot NVO sektoru kopumā. 

Nevalstiskās organizācijas ir būtisks un neatsverams elements demokrātisku procesu īstenošanā un sabiedrības interešu pārstāvniecībā. Diemžēl Latvijā aktīvi nevalstiskā sektora aktivitātēs iesaistās vien aptuveni ⅓ daļa Latvijas iedzīvotāju*. Zemā iedzīvotāju iesaiste būtiski ietekmē arī NVO kapacitāti un spēju pārstāvēt sabiedrības intereses, esot tiltam starp sabiedrību un lēmumpieņēmējiem – šis īpaši attiecināms uz jaunatnes organizācijām. Vāji NVO rezultējas zemā pilsoniskajā aktīvismā, mazina organizāciju kapacitāti un ilgtspējību. Vāji NVO, kuros ir grūtības piesaistīt un noturēt aktīvus biedrus vai arī tiem nav spēcīgi izstrādātas zināšanu pārmantošanas un kvalitātes vadības metodes, nav spējīgi sniegt savu ieguldījumu kvalitatīvā interešu pārstāvniecībā. Tas rezultēsies, ka lēmumpieņēmēji aizvien mazāk ieklausīsies NVO sektora viedoklī, vāji tiks pārstāvētas dažādu sabiedrības grupu intereses un kopumā mazināsies NVO spēja ietekmēt demokrātiskos procesus valstī.  Spēcīgs NVO sektors spēj ne tikai pārstāvēt sabiedrības intereses, bet arī veic būtisku ietekmi dažādu valtiski nozīmīgu lēmumu pieņemšanā un sabiedrības balss stiprināšanā.

Projekta mērķauditorija ir jaunatnes nevalstiskās organizācijas un jaunatnes centri visā Latvijā, kā arī jaunieši. Ir būtiski attīstīt jaunatnes organizācijas un centrus, kas spēs piesaistīt jaunus, aktīvus jauniešus, kuri būs ieinteresēti līdzdarboties gan pilsonsikajā aktīvismā, gan pārstāvēt savas intereses valstiskā mērogā, tādējādi nodrošinot organizāciju kapacitātes celšanu un ilgstpējību, kas kopā veidotu spēcīgu jaunatnes organizāciju tīklu.

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. #sif_nvofonds