SIF projekta 2023. gada atskats

Rit pēdējās dienas līdz atvadīsimies no 2023. gada un sveiksim Jauno 2024. gadu! Šis gads bija piepildīts ar daudz dažādu projektu rīkošanu un aktivitāšu realizēšanu, tomēr projekts “Metodiska pieeja NVO iekšējās sistēmas pilnveidei” šajā gadā izcēlās, jo tas ne tikai stiprināja Klubs “Māja” iekšējo struktūru, bet arī nākošgad veicinās Latvijas NVO darbību.

IEVADS

2023. gada maijā tika uzsākts SIF projekts “Metodiska pieeja NVO iekšējās sistēmas pilnveidei” ar mērķi sniegt atbalstu NVO sektoram Latvijā integrējot jaunas metodes un izstrādājot sistēmas kā kvalitātes vadība, datubāzes izstrāde, biedru aktivitātes veicināšanu un citas, kas nodrošinās organizāciju kapacitātes celšanu un ilgtspējību. Projekta mērķa īstenošana būtiski veicinās organizāciju kompetenču attīstību un stiprinās darbu ar jaunatni.

Lai sasniegtu projekta mērķi, tiks veikti sekojoši uzdevumi:

  1. Tiks izstrādātas kapacitātes stiprināšanas un organizācijas ilgstpējības metodes.
  2. Izstrādātās metodes nepārtraukti tiks pilnveidotas un attīstītas, lai nodrošinātu to efektivitāti.
  3. Tiks veikts pētījums par projekta aktivitāšu ietekmi uz NVO sektoru Latvijā un tā stiprināšanu.
  4. Iegūtās zināšanas un pilnveidotās metodes tiks nodotas arī citām jaunatnes organizācijām Latvijā, tādējādi stiprinot NVO sektoru kopumā.

Zemāk lasi par 2023. gadā īstenotajām aktivitātēm projekta ietvaros!

KVALITĀTES VADĪBA

Projekts uzsākās ar kvalitātes vadības apmācībām Klubs “Māja” komandai, kuras ietvaros divu dienu garumā eksperte Marija Cīrule iepazīstināja ar kvalitātes vadības būtību, nozīmi un pielietojumu, kā arī sniedza prakstiskās prasmes strādājot jau pie procesu shēmu izstrādes organizācijas darbības uzlabošanai un kvalitātes celšanai!

Šī gada laikā Klubs “Māja” izstrādāja kopā XX kvalitātes vadības shēmas, ar to noslēdzot sistēmas īstenošanu organizācijā un uzsākot darbu pie reģionu apmācībām NVO darbā iesaistītajiem!

JAUNO LĪDERU PROGRAMMA

No oktobra tika uzsākta arī Klubs “Māja” jauno līderu programma, kuras ietvaros 10 jaunieši apguva katrā nodarbībā jaunas prasmes kā mērķu formulēšana, komunikācija, laika plānošana, problēmu risināšana un vērtīborientācija, kā arī programmas laikā tika izveidota iniciatīvas aktivitāte sabiedrības labklājībai.

Kopumā tika īstenotas 3 iniciatīvas:

  1. “Ceļā uz zaļo nākotni” ietvaros skolēni diskutēja ar Saeimas deputātiem no dažādām partijām. Pasākumā, Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas aktu zālē, viņiem bija iespēja uzzināt vairāk par EP velēšanu procesu, Latvijas jauniešu iesaistīšanos klimata jautājumos un uzdot sev interesējošus jautājumus Zanei Pūpolai, Inesei Voikai, Raimondam Čudaram un Antoņinai Ņenaševai. Šīs pasākums veicināja jauniešu pilsonisko aktivitāti un informētību par Eiropas Savienību.
  2. “Etalonu digitalizācija” ietvaros programmas absolveni izstrādāja priekšlikumu par E-talonu digitalizāciju, kā arī devās uz Rīgas Hanzas vidusskolu un divām klasēm novadīja aktivitāti, kurā jaunieši paši strādāja pie idejām E-talonu pilnveidei, kā arī absolventi noslēgumā prezentēja savu izstrādāto priekšlikumu un saņēma jauniešu atgriezenisko saiti.
  3. “Uzdrīksties iesaistīties” ietvaros absolveni stāstīja jauniešiem par nevalstiskajām organizācijām, tās nozīmi demokrātijai, sabiedrībai un ko gūst jaunieši būdami tās biedri.

Lai aktivitātēm pievienotu papildus pievienoto vērtību un sniegtu jauniešiem informāciju par vietām, kur var īstenot šāda veida iniciatīvas, aktivitātes beigās vadītāji iepazīstināja arī ar Jaunatnes Lietas izstrādāto “ceļa karti”, kur jaunieši var atrast sev tuvākās organizācijas un jauniešu centrus kur iesaistīties!

MATERIĀLU UN METOŽU DATUBĀZE

“Klubs “Māja” – jaunatne vienotai Eiropai” uzsāka veidot metodisko materiālu datubāzi atbalstsnvo.lv, ar mērķi vienuviet apkopot noderīgus materiālus jaunatnes darbiniekiem. Jauniešu centru un nevalstisko organizāciju pārstāvji ir aicināti pievienot savus izstrādātos materiālus datubāzei.

Jaunizveidotā tiešsaistes datubāze atvieglos darbu jaunatnes darbiniekiem gatavojoties apmācībām, kampaņām, nometnēm, skolu vizītēm, Erasmus+ projektiem un citiem pasākumiem. Apzinoties, ka nereti jaunatnes darbinieki saskaras ar augsta stresa līmeni vai izdegšanu noslogotības dēļ, iespēja izmantot savā darbā jau izstrādātas prakses ceļ nevalstiskā sektora kapacitāti. Efektīva piekļuve materiāliem veicina lietderīgu resursu izmantošanu, kas nepieciešams aktivitāšu plānošanā.

Organizāciju izgatavoto materiālu ievietošana datubāzē palīdz ne vien citiem jaunatnes darbiniekiem, bet arī ļauj gūt publicitāti par pašu organizāciju. Projektu ietvaros izstrādātās metodes un materiāli nodrošina finansējuma jēgpilnu izlietojumu, sasniedzot plašāku auditoriju un materiālu ilgtermiņa izmantošanu arī citās jaunatnes organizācijās.

Materiālu ievākšana un datubāzes popularizēšana tiks uzsākta 2024. gadā.

PĒTĪJUMS

Un visbeidzot, viss 2023. gadā tika realizētais un īstenotais tika apkopots pētījumā, kurš kalpos kā salīdzinājums par projekta rezultātu ietekmi pirms un pēc īstenotajām projekta aktivitātēm, kā arī projekta aktivitāšu ietekme uz NVO sektoru Latvijā.

NOBEIGUMS

Nākošais – 2024. gads – solās būt vēl piepildītāks ar projekta aktivitātēm un lielāku pienesumu visam Latvijas NVO sektoram! Seko līdzi projekta norisei šeit pat mājaslapā, kā arī mūsu sociālajos tīklos: Instagram @klubsmaja un Facebook Club “The House”

Pasākumus finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. #sif_nvofonds