DARBA KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

 1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI
  1. Darba kārtības noteikumu mērķis ir noteikt Darbinieka un Darba devēja savstarpējos pienākumus, nosakot darba etiķeti un pamatprasības.
  2. Biedrībā Darba devējs ir prezidents, taču tiešais Darba vadītājs ir deleģēts darbinieks vai viceprezidents.
  3. Pieņemot darbinieku darbam biedrībā, tas tiek iepazīstināts ar šiem noteikumiem un paraksta piekrišanu tos ievērot. Jau nodarbinātie darbinieki paraksta papildus vienošanos par noteikumu ievērošanu.
  4. Jautājumi, kas nav reglamentēti šajos noteikumos, tiek reglamentēti biedrības valdes, kopsapulces lēmumos un rīkojumos.
  5. Noteikumi sastādīti saskaņā ar Darba likumu, Jauno Eiropas Federālistu ētikas kodeksu un Labklājības ministrijas vadlīnijām darba devējiem.
 2. PRASĪBAS DARBA UZSĀKŠANAI
  1. Pirms darba uzsākšanas, Darbinieks iesniedz (tiek pievienoti personas līgumam darba devēja kopijai):
   1. pases kopiju;
   2. curriculum vitae un motivācijas vēstuli.
  2. Darbinieka iesniegtie dokumenti ir uzskatāmi par konfidenciālu informāciju un pieejami 3. personām tikai ar darbinieka rakstisku piekrišanu, atskaitot biedrības grāmatvedības pakalpojumu sniedzēju, ar kuru biedrībai dibinātas līgumiskas attiecības.
  3. Darbinieku pieņem darbā saistībā ar darba likuma prasībām. Starp Darbinieku un Darba devēju tiek noslēgts rakstisks līgums latviešu valodā, izsniedzot līguma un šo noteikumu kopiju darbiniekam un otru kopiju pievienojot darbinieku reģistram.
 3. DARBA LAIKS, TĀ UZSKAITE
  1. Darbinieki biedrībā tiek nolīgti ar sekojošām slodzēm:
   1. Pilna slodze, veicot 40 stundu darbu nedēļā;
   2. Pusslodze, veicot 20 stundu darbu nedēļā;
   3. Ceturtdaļslodze, veicot 10 stundu darbu nedēļā,
  2. Darba stundu uzskaite notiek darba uzskaites tabulā, kura pievienota šo noteikumu 1. pielikumā.
  3. Darbinieks ne vēlāk kā līdz mēneša 5. datumam iesūta Darba devējam stundu uzskaites tabulu uz elektronisko pastu birojs@klubsmaja.lv.
  4. Darbinieks, pēc mutiskas vienošanās ar Darba devēju, tiesīgs strādāt mazāku stundu skaitu nedēļā, taču virsstundas tiek veiktas tikai pēc rakstiska rīkojuma, ko izdod biedrības prezidents vai viceprezidents.
  5. Darba laiks ir sekojošs:
   1. Pilnas slodzes un pusslodzes darbiniekiem pieļaujams attālināts darbs 3 dienas nedēļā, obligāts klātienes darbs 2 dienas nedēļā. Papildus attālinātā darba dienas var tikt piešķirtas pēc atsevišķas vienošanās ar Darba devēju.
   2. Ceturtdaļslodzes Darbniniekam pieļaujams pilnībā attālināts darbs, kurš tiek veikts ar iknedēļas atskaitēm Tiešajam darba vadītājam.
  6. Darbiniekam pilnā slodzē pienākas 30 minūšu garš pārtraukums, darbiniekam nepilnā (Pusslodze, ceturtdaļslodze) slodzē nav paredzēts pātraukums.
  7. Darba laiks var mainīties, saskaņā ar Tiešā darba vadītāja pieprasījumu un Darba devēja rīkojumu.
  8. Attālinātā darba dienās darbiniekam jābūt sasniedzamam jebkurā laikā no plkst. 10.00 līdz 19.00, neatkarīgi no slodzes.
  9. Pēc vienošanās var tikt veiktas izmaiņas darba grafikā, lūdzot darbiniekam ierasties uz pasākumiem, kas saistīti ar biedrības projektiem. Izmaiņas var iekļaut darbu sestdienā un svētdienā, taču nedrīkst skart valsts nozīmes svētku dienas.
 4. DARBA SAMAKSA
  1. Darba samaksa tiek pārskaitīta uz Darbinieka norādīto kontu par iepriekšējo mēnesi ne vēlāk kā tekošā mēneša 24. datumā. 
  2. Darbiniekam ir tiesības pieprasīt avansa izmaksu, saskaņā ar tabeli, kas iesniegta par nostrādāto periodu.
  3. Darba samaksa tiek nodrošināta saskaņā ar darba samaksas vienlīdzības principu, nodrošinot vienlīdzīgu aprēķinu, neatkarīgi no etniskās, reliģiskās piederības, dzimuma un citiem apsvērumiem.
 5. ATVAĻINĀJUMS, ĪSLAICĪGA PROMBŪTNE UN SLIMĪBAS LAIKS
  1. Darbiniekam, saskaņā ar darba likumu, pienākas līdz 4 nedēļām apmaksāta atvaļinājuma gadā.
  2. Par atvaļinājuma laika izmantošanu Darbinieks informē Darba devēju ne vēlāk kā mēnesi pirms paredzētā atvaļinājuma laika ar rakstisku iesniegumu. 
  3. Ja vairāki Darbinieki nav izmantojuši atvaļinājuma laiku līdz kalendārā gada 1. septembrim, Darba devējs sastāda atvaļinājumu grafiku gada atlikušajiem 3 mēnešiem, lai nodrošinātu atvaļinājuma laika izmantošanu.
  4. Pēc darbinieka motivēta iesnieguma Darba devējs var piešķirt Darbiniekam bezalgas atvaļinājumu uz noteiktu vai nenoteiktu laiku.
  5. Darbiniekam ir tiesības uz īslaicīgu prombūtni, kas paredzēta nepārvaramas varas izraisītu apstākļu novēršanai. Šāda prombūtne jāziņo darba devējam uzreiz pēc apstākļu noskaidrošanas.
  6. Darbiniekam jāinformē Darba devēju un Tiešo darba vadītāju par slimību un darbnespējas lapu tās izsniegšanas dienā un katrā pagarināšanas dienā. Slimības laikā Darbiniekam ir jāuztur kontaktu ar Darba devēju, informējot par veselības stāvokļa progresu.
 6. DARBA UZDEVUMU IZPILDES UN UZVEDĪBAS PIENĀKUMI
  1. Atrodoties darba tiesiskajās attiecībās ar biedrību, Darbiniekam ir pienākums:
   1. Pildīt darba pienākumus apzinīgi, godprātīgi un kvalitatīvi, izmantojot darba laiku efektīvi;
   2. Veikt darba pienākumus atbilstoši līgumā noteiktajiem pienākumiem un Tiešā darba vadītāja norādēm.
   3. Nekavējoties informēt biedrības valdi gadījumos, ja savlaicīga un kvalitatīva darba pienākumu veikšana nav iespējama.
   4. Izvairīties no jebkādas darbības, kas var radīt šaubas par darbinieka godprātību darba pienākumu izpildes laikā;
   5. Ievērot biedrības iekšejos normatīvos regulējumus, Darba devēja rīkojumus un valdes sēžu lēmumus, savlaicīgi reaģēt uz izmaiņām tajos.
   6. Neizpaust 3. pusēm konfidenciālu informāciju, kas var kaitēt biedrības reputācijai vai izraisīt negodīgu konkurenci ar citām personām gan darba laikā, gan pēc darba tiesisko attiecību beigšanas.
   7. Uzturēt tīrībā darba telpas, darba dienas beigās izslēgt visas elektroniskās ierīces, aizslēgt darba telpas un aizvērt logus. 
   8. Ievērot darba sanitārās, personīgās higiēnas un ugundrošības parsības, pildot darba pienākumus.
  2. Darbinieks Darba devēja tehniku izmanto tikai darba pienākumu veikšanai, izturas pret inventāru un tehniku saudzīgi un sedz visus biedrībai radītos zaudējumus.
  3. Personas datu maiņas gadījumā darbiniekam ir pienākums sniegt Darba devējam informāciju par izmaiņu raksturu, attiecīgi veicot izmaiņas līgumā.
  4. Attiecībās ar darba kolēģiem un biedrības biedriem, valdi Darbinieks izturas pieklājīgi, izpalīdzīgi, laipni un ciena to tiesības, kā arī izrāda cieņu pert to viedokļiem. Diskriminācija uz viedokļu atšķirību un citu neziņas pamata ir nepieņemama un par to var tikt izteikts aizrādījums no Darba devēja puses.
  5. Pildot darba pienākumus, darbinieks:
   1. Novērš jebkādas nelikumīgas un ar ētikas principiem nesaskanošas darbības;
   2. Neizplata nepiedienīgu, ar biedrības mērķiem nesaskanošu informāciju tās sociālajos tīklos un publiskajā telpā.
 7. BIEDRĪBAS DARBINIEKU TIESĪBAS
  1. Darbinieks ir tiesīgs uz:
   1. Vienlīdzīgu attieksmi, stājoties darba attiecībās un pildot darbs;
   2. Saņemt no Darba devēja nepieciešamo informāciju un inventāru pienākumu veikšanai;
   3. Profesionālā viedokļa uzklausīšanu valdes sēdēs un citās biedrības institūcijās, kā arī uz savu ierosinājumu ievietošanu biedrības darba kārtībā;
   4. Pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros;
   5. Saskaņojot ar valdi, savu zināšanu robežās, pārstāvēt biedrību nacionāla un starptautiska līmeņa pasākumos, kā arī apmeklēt dažāda veida apmācības, ārpus sava tiešā darba laika (Darba devējs piešķir papildus brīvdienas).
   6. Saņemt cieņpilnu attieksmi no kolēģiem un biedrības valdes.
  2. Darbinieks ir tiesīgs pieprasīt iekšējās komunikācijas pielāgošanu viņa personīgajiem plāniem, lai nodrošinātu pilnvērtīgu atpūtu ārpus darba laika.
 8. DARBA DEVĒJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
  1. Darba devējam ir pienākums nodrošināt darbinieku ar nepieciešamo informāciju, apmācību, tehniku un telpu darba pienākumu veikšanai visiem Darbiniekiem vienlīdzīgi.
  2. Darba devējam ir pienākums organizēt darbu saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, t.sk. darba likumu, darba aizsardzības, ugunsdrošības un elektrodrošības noteikumiem, kā arī rūpēties par darbinieku atbilstošu darba apstākļu nodrošināšanu higiēnas prasībām.