Latvijas Apvienoto Nāciju Organizācijas Jauniešu delegātu programma

ANO Jauniešu delegātu programma ir ANO iniciatīva, lai veicinātu jauniešu līdzdalību savas valsts pārvaldē. ANO Jauniešu delegāts ir daļa no savas valsts delegācijas ANO rīkotajos pasākumos. Jaunieša loma valsts delegācijā ir sniegt savu redzējumu ar jaunatni saistītās jomās, palīdzēt valsts delegācijai savu iespēju un prasmju robežās, kā arī veidot sadarbību ar citu valstu Jauniešu delegātiem.

Latvijas ANO Jauniešu delegātu programma ir nevalstiskās organizācijas “Klubs “Māja” – jaunatne vienotai Eiropai” iniciatīva, kas aktualizē Apvienoto Nāciju mērķiem un seko ANO darbības pamatprincipiem. Latvijas ANO Jauniešu delegātu programma mudina jauniešus veicināt labāku izpratni par globāliem jautājumiem un izglīto par ANO struktūru, funkcijām un dienaskārtības jautājumiem, izmantojot aizstāvības un izpratnes veicināšanas pasākumus.

ANO Jauniešu delegātu programmas aktivitātēs ietilpst tādi pasākumi, kā dalība ANO Augsta līmeņa politiskais forums, ANO Ģenerālās asamblejas, dalība ECOSOC jauniešu forumā, COP, skolu vizītes reģionos, lai veicinātu izpratni par ANO struktūru un dienaskārtības jautājumiem, diskusijas , nacionāla līmeņa konferences, pieredzes apmaiņas braucieni, kā arī ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu popularizēšanas aktivitātes.

Latvijas Apvienoto Nāciju organizācijas Jauniešu delegātu programmas mērķi:

 • Izglītot jauniešus par Apvienoto Nāciju Organizācijas struktūru, funkcijām, dienaskārtības jautājumiem un ilgtspējīgas attīstības mērķiem.
 • Popularizēt tādas ANO vērtības, kā cilvēktiesības, vienlīdzība, ilgtspējīga attīstība, izglītība un konfliktu novēršana.
 • Veicināt Latvijas jauniešu iesaisti starptautiskajā politikā un lēmumu pieņemšanas procesos.
 • Attīstīt nacionālas un globālās pilsonības aktivitātes Latvijā.
 • Uzklausīt un iekļaut jauniešu viedokli globālās pilsonības jautājumos vietējā, nacionālajā un starptautiskajā līmenī.

Programmas vērtības

 • Veicināt jēgpilnu jauniešu līdzdalību un jauno ekspertu iesaisti valsts pārvaldes procesos un starptautiskajā pārstāvniecībā.
 • Jauniešu iniciatīvas un iespēju veicināšana līdzdalībai multilaterālisma procesā.
 • Izpratnes veicināšana par cilvēktiesībām un to pielietojuma pilnveidošana.

Galvenie virzieni

 • ANO Jauniešu delegāta un tā sekretariāta iesaiste starptautiskajā pārstāvniecībā un valsts oficiālajās delegācijās, kā, piemēram, ANO Ģenerālajā asamblejā un Ekonomikas un sociālo lietu padomes komisijā.
 • Izglītojošu pasākumu veikšana par ANO dienaskārtības jautājumiem un multiletarālismu.
 • ANO 2030 Ilgtspējīgas attīstības mērķu prakses popularizēšana nacionālā un starptautiskā līmenī.

Aicinām iesaistīties un pievienoties ANO Jauniešu delegātu programmai ikvienu jaunieti, skolēnu, studentu vai interesentu, aizpildot nevalstiskās organizācijas “Klubs “Māja” – jaunatne vienotai Eiropai” biedra anketu vai rakstot uz e-pastu: ano@klubsmaja.lv.

TRANSLATION IN GERMAN (DEUTSCH)

TRANSLATION IN TURKISH (TÜRKÇE)