Ikgadējā konkursa “Prezidējošais Eiropas klubs” nolikums

 1. Vispārīgie noteikumi:
  1. Eiropas klubs šī nolikuma izpratnē ir saskaņā ar biedrības statūtiem reģistrēta un aktīva reģionālā vienība, kurā ir ne mazāk kā 5 (pieci) aktīvi biedri;
  2. Prezidējošā Eiropas kluba statuss tiek piešķirts uz viena kalendārā gada termiņu, sākot no nākamā gada 1. janvāra pēc konkursa komisijas lēmuma paziņošanas;
  3. Prezidējošā Eiropas kluba statuss nepiešķir Eiropas kluba biedriem papildu tiesības salīdzinājumā ar citiem biedriem, un pret tiem ievērojami statūtos noteiktie biedrības pienākumi.
  4. Eiropas klubs var kļūt par Prezidējošo Eiropas klubu vairākkārt, bet ne divus gadus pēc kārtas.
 2. Konkursa uzdevumi:
  1. Popularizēt Eiropas klubu kustību Latvijā;
  2. Sniegt Eiropas klubiem atgriezenisko saiti par to darbu un nodrošināt kvalitatīvu darba izvērtējumu;
  3. Stiprināt Latvijas skolu jaunatnes kopienu;
  4. Veicināt par jaunatnes darbu un jaunatnes politiku, Eiropas vērtību un ideju izplatīšanu un kvalitāti Latvijas reģionos.
 3. Noteikumi, kas paredz Prezidējošā Eiropas kluba statusa piešķiršanu:
  1. Eiropas klubā  jādarbojas vismaz 5 (pieciem) skolēniem, kuri ir aizpildījuši biedra pieteikumu (www.klubsmaja.lv/pievienojies-mums);
  2. Eiropas klubam ir nepieciešams uzturēt regulāru komunikāciju ar biedrības valdi (piemēram, vismaz vienu reizi 2 (divos) mēnešos sazvanīties ar Nacionālo vienību koordinatoru);
  3. Motivācijas vēstules iesūtīšana, kurā minēti mērķi, darbības jomas un savas iniciatīvas, pie kā strādāt, ja konkrētais Eiropas klubs kļūs par prezidējošo.
 4.  Uzdevumi, kas jāveic prezidējošajam Eiropas klubam:
  1. Prezidējošais Eiropas klubs kopā ar nacionālo vienību koordinatoru nosaka prezidentūras gada Eiropas klubu kustības aktivitāšu tematiku, darbības virzienus, mērķus;
  2. Ar Rīgas Centrālās Organizācijas atbalstu tiek organizēts viens sadraudzības  pasākums visiem Eiropas klubiem par Eiropas Savienībā un jaunatnes politikā aktuāliem jautājumiem;
  3. Aktīvi veidot publikācijas par prezidējošā Eiropas kluba darbību (tikšanās reizes, dažādu aktivitāšu organizēšana) sociālajos medijos (Facebook, Instagram) saskaņā ar biedrības komunikācijas vadlīnijām;
  4. Prezidējošam Eiropas klubam ir nepieciešams uzturēt regulāru komunikāciju ar biedrības valdi (piemēram, vismaz vienu reizi mēnesī sazvanīties ar Nacionālo vienību koordinatoru)
 5. Ieguvumi, kļūstot par Prezidējošo Eiropas klubu:
   1. Prezidējošam Eiropas klubam, pēc izrādītas intereses tiek sniegta iespēja piedalīties nākamā gada budžeta pārrunās, slēgto valdes sēžu ietvaros;  
   2. Tiek nodrošināta 1 ekskursija katru gadu;
   3. Prezidējošajam Eiropas klubam tiek nodrošināta brīva pieeja RCO resursiem un materiāltehniskajam nodrošinājumam.
 6. Konkursa norites kārtība, pieteikumu iesniegšana
  1. Eiropas klubs piesaka savu dalību konkursā, aizpildot pielikumā nr. 1 esošo veidlapu un elektroniski to skenētā veidā nosūtot, kopā ar motivācijas vēstuli, uz birojs@klubsmaja.lv;
  2. Pieteikumus izskata nacionālo vienību koordinatora sastādīta komisija, kuru apstiprina valde ar vienbalsīgu lēmumu;
  3. Izskatīšanas process notiek ne ilgāk kā 10 (desmit) darba dienas un atbilde par konkursa izturēšanu tiek sniegta ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc iesniegšanas termiņa.
 7. Komisijas sastāvs: 
  1. Konkursa komisija sastāv no biedrības valdes priekšsēdētāja(-s), iepriekšējā gada prezidējošā Eiropas kluba prezidenta, 1 (viena) Rīgas Centrālās organizācijas biedra;
  2. Komisijas vadītājs ir biedrības valdes priekšsēdētājs(-a).