VALDES SĒŽU KĀRTĪBAS RULLIS

 1. Valdes sēžu kārtības rullis (turpmāk – noteikumi) nosaka valdes sēdes (turpmāk – sēde) norisi un protokolu rīcībai sēdē, kā arī ikdienas valdes darbā. Noteikumos iekļautas biedrībā pieņemtās tradīcijas un ētikas pamatnoteikumi biedrības darba kvalitatīvai norisei.
 2. Valdes sēde notiek ne retāk kā reizi mēnesī, nedēļu pirms sēdes izziņojot biedriem vietu, laiku un darba kārtību sēdei. Izziņošanu veic atbildīgais sekretārs no birojs@klubsmaja.lv vai sava biedrības e-pasta uz biedri@klubsmaja.lv.
 3. Sēdi tiesīgs sasaukt prezidents, valde vai padome ar balsojumu, vai atbildīgais sekretārs. Ārkārtas valdes sēdi tiesīgi pieprasīt jebkuri 2 biedrības biedri, nosūtot e-pastu uz oficiālo biedrības e-pastu.
 4. Valdes un padomes locekļi un biedri iesūta atbildīgajam sekretāram valdes sēdei pievienojamos punktus (norādot punkta vispārējo tematu, pieteicēja informāciju, ziņotāja informāciju un īsu konspektu par saturu vai lēmumprojektu) ne vēlāk kā 3 kalendārās dienas pirms valdes sēdes norises, pretējā gadījumā tie pievienojami nākamās valdes sēdes darbakārtībai. Biedriem ļauts savus punktus pieteikt sēdes norises laikā.
 5. Valdes sēžu atvērtie punkti tiks publicēti biedrības Facebook grupā “Hausisti”, nosūtīti biedriem e-pastā un biedrības Whatsapp grupā ne vēlāk kā 1 kalendāro dienu pirms valdes sēdes norises.
 6. Pievienojot punktu valdes sēdei, jānorāda, tas ir slēgts (runājams tikai valdes, padomes un attiecīgā biedra klātbūtnē) vai atvērts (runājams publiski), tam ir nepieciešams valdes un/vai padomes balsojums vai plānota diskusija.
 7. Sēdēs pieļaujama arī ideju, piemēram, projektu un citu iniciatīvu, prezentēšana. Valdes vai padomes loceklim vai biedram, kurš veic prezentāciju, dots laiks līdz 3 minūtēm, lai kodolīgi pasniegtu savu ideju.
 8. Balsošanu valdes sēdē veic gan biedrības valde, gan padome. Ja tiek pieņemts lēmums par juridiskiem jautājumiem (darbinieku pieņemšana, finanšu jautājumi u.c.), balsojumu veic tikai valde.
 9. Sēdes iespējams noturēt klātienē vai elektroniski – biedrības Google Suite sistēmā, izmantojot Google Meet platformu vai platformā Zoom. Klātienē nepieciešams nodrošināt iespēju piedalīties ne mazāk kā 5 biedriem vienlaicīgi. Ārkārtas situācijās valdes un padomes locekļiem pieļaujams piedalīties klātienes valdes sēdē attālināti.
 10. Prezidents vai atbildīgais sekretārs atklāj valdes sēdi paredzētajā laikā, sniedzot pārskatu par iepriekšējā mēnesī paveikto.
 11. Valdes sēde tiek uzsākta paredzētajā laikā, personas, kuras kavē tiek pievienotas protokolā un to pienākums ir ierasties nākamajā valdes sēdē ar cepumiem.
 12. Nozīmīgākie procesuālie noteikumi sēdes norisei:
  1. Atbildīgais sekretārs piesaka nākamo darba kārtības punktu, aicinot punkta pieteicēju un ziņotāju izteikties.
  2. Prezidents vai viceprezidents virza valdes sēžu diskusiju, lai nonāktu pie lēmumprojekta.
  3. Informatīvie darba kārtības punkti tiek pieņemti zināšanai;
  4. Ziņojumu nav pieņemts pārtraukt, jautājumi un komentāri tiek sniegti pēc punkta izklāstīšanas.
  5. Ja diskusijai nav virzība vai temats tiek mainīts, atbildīgais sekretārs vai valdes sēdes vadītājs pārtrauc diskusiju un piesaka nākamo punktu.
  6. Pēc sēdes formālās daļas noslēgšanas, viceprezidents un/vai prezidents iepazīstina biedrus ar aktuālākajām iesaistes iespējām biedrībā.
 13. Sēdes laikā nav pieņemts lietot elektroniskos saziņas līdzekļus.
 14. Valde, padome un biedri pret biedrības lēmumiem attiecas ar cieņu un vienmēr tiecas uzlabot organizācijas iekšējo vidi.