BIEDRĪBAS KLUBS “MĀJA”- JAUNATNE VIENOTAI EIROPAI 
STATŪTI APSTIPRINĀTI: 2021. GADA 18. SEPTEMBRĪ

 
1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1. Klubs “Māja” – jaunatne vienotai Eiropai (turpmāk tekstā – Biedrība) ir patstāvīga
biedrība, kuras darbības mērķi un uzdevumi ir noteikti šajos Statūtos.
1.2. Biedrības nosaukums ir Klubs “Māja” – jaunatne vienotai Eiropai. Tās saīsināts
nosaukums ir Klubs “Māja”.
1.3. Biedrībai ir logo, kas pievienots šo statūtu 1. pielikumā.
1.4. Biedrība īsteno savus mērķus un izpilda savus uzdevumus Latvijas Republikas
teritorijā, bet mērķu īstenošanai un uzdevumu izpildei sadarbojas arī ar ārvalstu fiziskajām
un juridiskajām personām. Biedrība savā darbībā ir politiski neitrāla un bezpartejiska.
1.5. Biedrība Latvijas Republikā pārstāv starptautisko jaunatnes politiku, tostarp Jaunos
Eiropas Federālistus un citas starptautiskās jaunatnes organizācijas un starptautiskos
sadarbības tīklus.
1.6. Savā darbībā Biedrība vadās no Latvijas Republikas Biedrību un nodibinājumu
likuma un citiem tiesību aktiem, kā arī šiem statūtiem.
1.7. Biedrības nosaukuma tulkojums citās valodās: angļu – Club “The House” – Youth
for a United Europe; vācu – Klub “Das Haus” – Jugend fur Vereintes Europa; franču – Le
Club “La Maison” – Jeunesse pour l’Europe unie.
2. BIEDRĪBAS MĒRĶI, UZDEVUMI UN METODES
2.1. Biedrības darbības mērķis ir popularizēt Eiropas vienotības ideju, veicinot
demokrātiju, plurālismu, iecietību un cilvēktiesību ievērošanu, informējot un izglītojot
jaunatni un veicinot tās iniciatīvas un līdzdalību, rosinot jaunatnes sadarbību vienotas
demokrātiskas Eiropas veidošanā, atbalstot Latvijas integrāciju Eiropas Savienībā.
2.2. Biedrības uzdevumos ietilpst:
2.2.1. izglītojošu pasākumu rīkošana jaunatnei, nodrošinot jauniešiem iespēju iegūt dzīvei
nepieciešamās prasmes, zināšanas un iemaņas neformālās izglītības ceļā,
2.2.2. atbalstīt un veicināt jauniešu iniciatīvas, radot labvēlīgus apstākļus viņu
intelektuālajai un radošajai attīstībai,
2.2.3. nodrošināt jauniešiem iespēju lietderīgi izmantot brīvo laiku,
2.2.4. biedru un Latvijas jauniešu interešu pārstāvēšana starptautiskās jaunatnes
organizācijās un starptautiskos sadarbības tīklos;
2.2.5. piedalīšanās starptautiskās jaunatnes sabiedriskajās akcijās,
2.2.6. biedru interešu pārstāvēšana Latvijā citās biedrībās, nodibinājumos, personu
apvienībās, valsts un pašvaldību iestādēs;
2.2.7. piedalīšanās Latvijas valsts un Eiropas Savienības rīcībpolitikas veidošanā.
 
2.3. Biedrības publiskā darbība izpaužas:
2.3.1. brīvā informācijas izplatīšanā par savu darbību,
2.3.2. sakaru uzturēšanā ar citām biedrībām, nodibinājumiem, personu apvienībām, valsts
un pašvaldību iestādēm,
2.3.3. citu publisku darbību veikšana saskaņā ar saistošiem tiesību aktiem.
3. BIEDRĪBAS VADĪBA
3.1. Biedrību veido tās biedri, valde un padome. Valdes locekļu skaitu un uzdevumus
nosaka šie statūti, savukārt padomes locekļu skaitu un pienākumus nosaka ikgadējā
kopsapulce.
3.2. Visiem biedriem ir vienādas tiesības, bet valdei, tās locekļiem, atbildīgajam
sekretāram, padomei un citām amatpersonām ar statūtiem un kopsapulces lēmumiem ir
noteiktas īpašas tiesības, balstoties uz šajos statūtos rakstīto, pilnvaras un darbības laiks.
3.3. Biedrības augstākā lēmējinstitūcija ir kopsapulce.
3.4. Valdei kopsapulces datums un darba kārtība jāpaziņo katram biedram ne vēlāk kā
divas nedēļas iepriekš. Paziņojumā jānorāda kopsapulces laiks, vieta un darba kārtība, kā arī
informācija par to, kur biedri var iepazīties ar kopsapulces lēmuma projektiem.
3.5. Šo Statūtu 3.4. punktā norādītajā kārtībā sasaucama biedru ārkārtas kopsapulce, ja
to pieprasa Valde, padome ar vienbalsīgu lēmumu vai ne mazāk kā viena desmitā daļa
Biedrības biedru. Ārkārtas kopsapulci Valde sasauc ne vēlāk kā četru nedēļu laikā pēc
attiecīga pieprasījuma saņemšanas.
3.6. Katram Biedrības biedram ir viena balss, tiesības piedalīties un uzstāties
kopsapulcē. Biedram ir tiesības kopsapulcei pilnvarot savu pārstāvi, deleģējot balsi.
Vienam biedram nedrīkst būt deleģētas vairāk kā 10 balsis, izņemot vienību vadītājus,
kurus vienības biedri ar īpašu pilnvaru sarakstu deleģē kopsapulcei.
3.7. Vienīgi Biedrības kopsapulces tiesībās ietilpst:
 • grozīt un papildināt statūtus;
 • apstiprināt iepriekšējā gada plānu un atskaiti;
 • pieņemt nākamā gada finanšu plānu;
 • apstiprināt Biedrības valdes lēmumu par biedru izslēgšanu;
 • ievēlēt valdi, padomi, revidentu un Valdes atbildīgo sekretāru/i;
 • atcelt vai grozīt Valdes atbildīgā sekretāra/es, vienību lēmumus, kas neatbilst Biedrības
  darbības mērķiem un uzdevumiem, kā arī pieņemti, pārkāpjot šajos Statūtos noteikto kompetenci;
 • lemt par Biedrības pašlikvidēšanos vai reorganizāciju.
3.8. Kopsapulcē balsošana notiek atklāti, izņemot gadījumus, kad aizklāta balsošana
paredzēta šajos statūtos vai to pieprasa ne mazāk kā viena trešā daļa sapulcē klātesošo
biedru.
3.9.Kopsapulce pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu no kopsapulcē klātesošo
biedru kopskaita, izņemot lēmumus par grozījumu un papildinājumu izdarīšanu Statūtos,
par biedru izslēgšanu, par prezidenta, valdes vai padomes locekļa atsaukšanu, tajā skaitā
viceprezidenta, un par Biedrības pašlikvidēšanos, reorganizāciju, kuri ir spēkā, ja par to
nobalso vairāk nekā 2/3 daļas no kopsapulcē klātesošo biedru kopskaita.
3.10. Biedrības kopsapulcē ievēlējama valde, padome, valdes atbildīgais sekretārs
un revidents.
3.11. Biedrības izpildinstitūcija ir valde trīs valdes locekļu sastāvā (ieskaitot prezidentu),
kuru uz vienu gadu ievēl kopsapulce no biedru vidus. Vismaz vienam jaunietim jābūt
vecumā līdz 25 gadiem, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un diviem
jābūt vecumā līdz 30, atbilstoši Eiropas Savienības regulējumam.
3.12. Biedrības valdes locekļus ievēl tiešās, aizklātās vēlēšanās, vispirms izvirzot
kandidatūrai prezidentu, viceprezidentu iekšlietās, viceprezidentu ārlietās.
3.13. Biedrības prezidentam un abiem viceprezidentiem ir tiesības pārstāvēt
Biedrību atsevišķi.
3.14. Biedrības valde, konsultējoties ar padomi, pārzina un vada visas Biedrības lietas
un izlemj visus Biedrības darbības jautājumus, izņemot tos, kuri, saskaņā ar šiem statūtiem,
ir vienīgi kopsapulces kompetencē. Biedrības valde atbild par visu Biedrības darbību,
statūtos noteikto mērķu un uzdevumu izpildi un kopsapulces lēmumu izpildi.
3.15. Biedrības prezidents ir arī valdes priekšsēdētājs.
3.16. Valdes sēžu darba kārtībā ietilpst:
 • pieņemt lēmumus un rīkoties atbilstoši Biedrības sabiedriskajai darbībai;
 • organizēt un īstenot Biedrības mērķus un uzdevumus atbilstoši padomes un valdes
  kopīgi sastādītai stratēģijai;
 • izlemt Biedrības finanšu jautājumus;
 • apstiprināt Biedrības algoto darbinieku sarakstu;
 • apstiprināt izveidoto vienību;
 • uzņemt jaunus biedrus un izslēgt biedrus līdz kopsapulces apstiprinājumam.
3.17. Valde šajos Statūtos noteiktajā kārtībā sasauc biedru kopsapulci, sagatavo
kopsapulces lēmumu projektus, noformē un izziņo kopsapulces lēmumus.
3.18. Atbildīgais sekretārs kopā ar nākamās valdes sēdes paziņojumu izsūta arī
iepriekšējās valdes sēdes protokolu.
3.19. Lēmumus par tādu pasākumu un projektu finansēšanu, kuru tāme vai paredzamais
finansējuma apjoms pārsniedz 500 EUR vai kuros paredzēto saistību izpildes termiņš
pārsniedz 6 mēnešus, par nekustamo īpašumu iegūšanu un darījumiem ar Biedrības
nekustamajiem īpašumiem, Biedrībai piederošiem vērtspapīriem vai mantiskajiem
ieguldījumiem uzņēmumos vai uzņēmējsabiedrībās, pieņem tikai valde, ja par to balsojuši
vismaz divi valdes locekļi.
3.20. Biedrības prezidenta pienākumos ietilpst:
 • atbildēt par Biedrības darbību;
 • kredītrīkotāja tiesības pēc iepriekšēja saskaņojuma ar valdi;
 • pārstāvēt Biedrību attiecībās ar valsts un pašvaldību iestādēm, citām juridiskām un
  fiziskām personām;
 • vadīt valdes sēdes un kopsapulces;
 • pārzināt Biedrības naudu, lietvedību un mantu;
 • pieņemt darbā un atbrīvot no darba personālu saskaņā ar valdes lēmumu;
 • parakstīt Biedrības dokumentus;
 • veikt citus šajos statūtos un kopsapulces lēmumos noteiktos pienākumus.
3.21. Valdes locekļi savā darbā ir vienlīdzīgi, īpašas pilnvaras piešķirtas prezidentam.
Viceprezidentu kompetences ir, prezidenta prombūtnes un rīcībnespējas gadījumā, 3.20.
punktā noteiktie pienākumi.
3.22. Valdes locekļi izdalās sekojošos amatos un saistītajās kompetencēs:
-Prezidents atbild par 3.19. minēto pienākumu izpildi
-Viceprezidents iekšlietās:
 • Jauno biedru intervēšana, pārstāvniecība valdē un padomē;
 • Biedrības iekšējās komunikācijas nodrošināšana;
 • Biedrības tradīciju uzturēšana;
 • Biedru iniciatīvu veicināšana;
 • Uzklausīt un risināt biedru, valdes un padomes sūdzības, kā arī
  sagatavot risinājuma ierosinājumus;
 • Nacionālo vienību pārraudzība.
-Viceprezidents ārlietās:
 • Sadarbība ar citām NVO, publiskā sektora iestādēm Latvijā un starptautiski,
  jaunu resursu apguve un sadarbību veidošana;
 • Darbs ar starptautisko fondu programmām – Eiropas komisijas, Erasmus+,
  u.c. iestāžu finansējums, par ko tieši neatbild prezidents;
 • Starptautisko vienību pārraudzība.
3.23. Valdes locekļi, ja to pieļauj budžets, ir primāri algojamie darbinieki biedrībā.
3.24. Atbildīgais sekretārs pēc saviem ieskatiem vai saskaņā ar valdes lēmumiem biedru
vajadzībām un Biedrības veiksmīgas darbības nodrošināšanai var veidot sekretariātu.
3.25. Atbildīgā sekretāra pienākumos ietilpst:
 • sagatavot un izsludināt valdes sēdes;
 • visu nepieciešamo materiālu un lēmumu projektu sagatavošana valdes sēdēm, kā arī
  valdes lēmumu noformēšana un izziņošana;
 • valdes uzdevumā izsludināt kopsapulces;
 • veikt informācijas aprites un koordinācijas funkcijas;
 • konsultēt un palīdzēt valdes locekļiem to darbā;
 • pēc savas iniciatīvas veikt visu nepieciešamo organizācijas veiksmīgas darbības labā;
 • veikt citus pienākumus saskaņā ar šiem statūtiem, kopsapulces un valdes sēdes
  lēmumiem.
3.26. Biedrības galvenais konsultatīvais mehānisms ir padome – galveno vienību
pārstāvju sastādīta institūcija, kura nav paraksttiesīga, taču tiesīga iejaukties valdes
darbā.
3.27. Vienīgi padome ir tiesīga:
 • bez valdes vai prezidenta lēmuma sasaukt obligātas ārkārtas valdes sēdes;
 • lemt par vienību attīstības stratēģiju un plānu;
 • apstiprināt vienību dibināšanas dokumentu nodošanu izskatīšanai valdes
  sēdēm, jeb pirmtiesīgi izskatīt dokumentus un statūtus, to atbilstību biedrības
  stratēģijai;
 • bez valdes klātbūtnes interpretēt kopsapulču un valdes sēžu lēmumus, izšķirt
  biedru un vienību konfliktus.
3.28. Padomes sastāvs tiek noteikts kopsapulcē, kurā vienību izvirzītie pārstāvji tiek
apstiprināti amatā. Eiropas Klubu deleģētajiem pārstāvjiem jāievēl viens pārstāvis,
kas aizstāvēs Eiropas Klubu kopējās intereses.
3.29. Padome obligāti tiek pieaicināta valdes sēdēm uz padomes kompetencē
esošajiem apspriežamajiem punktiem, atbilstoši biedrības stratēģijai un aktuālajiem
jautājumiem;
3.30. Padomei ir pienākums piedalīties biedrības stratēģijas izstrādē un ieviešanā.
3.31. Padome ar vienbalsīgu lēmumu ir tiesīga sasaukt kopsapulci, lai no amata
atsauktu Biedrības valdi, ja ir pamatojošs iemesls, piemēram, nolaidīga pienākumu
pildīšana, statūtu neievērošana, utml..
3.32. Padomes locekļa uzdevums ir pārstāvēt savas vienības viedokli valdes sēdēs,
kopsapulcē, u.c. iekšējo institūciju klātbūtnē.
 
4. BIEDRĪBAS REVĪZIJA
4.1. Revidents tiek ievēlēts biedru kopsapulcē uz vienu gadu.
4.2. Revidenta pienākumos ietilpst:
 • veikt Biedrības saimnieciskās un finansiālās darbības pārbaudi un grāmatvedības revīziju
  uz katru kopsapulci, kā arī finanšu gada beigās;
 • par izdarītā audita pārbaudes rezultātiem informēt Biedrības prezidentu, kas sniedz
  ziņojumu ikgadējai kopsapulcei.
5. BIEDRĪBAS VIENĪBAS
5.1. Šajos statūtos veikts pamata vienību raksturojums, tālāku normatīvu izstrāde ir
valdes un padomes kompetencē.
5.2. Vienība no saviem biedriem ievēl vadītāju, kā arī citas amatpersonas saskaņā ar
attiecīgās vienības biedru lēmumu. Šo amatpersonu pienākumus nosaka padomes,
kopsapulces, valdes un vienības lēmumi.
5.3. Vienību biedri ir Biedrības biedri, par to reģistrāciju un reģistru uzturēšanu atbildīgs
viceprezidents iekšlietās. Vienību vadītāji ir atbildīgi par vienību darbu.
5.4. Vienības vadītāja tiesības un pienākumi:
 • vadīt vienību tikšanās reizēs;
 • pārstāvēt vienību Biedrības padomes un valdes tikšanās reizēs;
 • pārstāvēt Biedrību vietēja, nacionāla un starptautiska mēroga pasākumos, par to
  informējot valdi;
 • pirms ikgadējās kopsapulces iesniegt pārskatu par vienības darbu iepriekšējā gadā.
5.5. Vienībai ir tiesības veikt savas aktivitātes gan neatkarīgi, gan sadarbojoties ar
biedrības pārvaldes institūcijām, gan ar citām vienībām, regulāri informējot par to padomi
un valdi. Katras vienības darbībai ir jāsaskan ar padomes, kopsapulces, valdes un vienības
lēmumiem.
5.6. Eiropas Klubs ir Biedrības reģionālā vienība. Eiropas Kluba darbības raksturojums:
 • tā dibinātājs ir pilngadīgs un atbild valdei par Eiropas Kluba darbu.
 • Eiropas Klubs ir tiesīgs veidot statūtus un organizēt savu darbību saskaņā ar šiem
  statūtiem un biedrību un nodibinājumu likumu
 • Eiropas Kluba dibināšanai nepieciešama 3 biedru interešu grupa, kas apmeklē vienu
  mācību iestādi. Ar pedagoga un skolas atbalstu jaunieši drīkst veidot Eiropas Klubu. Pēc
  Eiropas Kluba izveides, dibinošais pedagogs kļūst par šīs vienības atbildīgo personu.
5.7. Funkcionālā vienība ir Biedrības strukturālā vienība. Funkcionālās vienības
raksturojums:
 • tās dibinātājs ir Biedrības biedrs un atbild valdei un padomei par vienības darbu.
 • funkcionālā vienība darbā vadās pēc nolikuma, ko izstrādā dibinātājs kopā ar vismaz 2
  interesentiem. Pēc nolikuma apstiprināšanas, par vienības izveidi lemj valdes sēdē, lēmumu
  apstiprina kārtējā kopsapulce.
 • funkcionālās vienības publiskā darbība izpaužas tāpat kā Biedrībai, ievērojot Biedrība
  spieņemtās vizuālās identitātes vadlīnijas.
 • pēc valdes un funkcionālās vienības dibinātāja vienošanās, vienība drīkst pārņemt
  konkrētas funkcijas no valdes locekļiem, t.sk. pārstāvēt Biedrību valsts un pašvaldību
  iestādēs, vest sadarbību ar starptautiskiem jaunatnes tīkliem.
5.8. Kādas apdzīvotas vietas reģionālo vienību izveido ne mazāk kā viens biedrs un četri
interesenti. Reģionālā vienība funkcionē kā Biedrības filiāle konkrētajā apdzīvotajā vietā.
5.9. Ja visi to biedri nespēj piedalīties, vienībām ir tiesības deleģēt dalībai
kopsapulcē vienu pārstāvi, aizpildot iepriekš izsniegto apliecinājumu paraugu.
6. BIEDRU UZŅEMŠANA UN IZSLĒGŠANA
6.1. Par Biedrības biedru var kļūt ikviena fiziska persona, kas piekrīt Biedrības darbības
mērķiem un apņemas pildīt šos statūtus un visus Biedrības kopsapulces, valdes un
amatpersonu pieņemtos lēmumus, kas ir atbilstoši to kompetencei un pieņemti šajos statūtos
noteiktajā kārtībā, iepriekš informējot biedrus par šiem lēmumiem.
6.2. Biedru iestāšanās kārtība:
 • visi Biedrības dibināšanas sapulces dalībnieki kļūst par biedriem ar pilntiesīgām
  balsstiesībām;
 • lai kļūtu par biedru, personai Biedrības valdē ir jāiesniedz elektroniski aizpildīta biedra
  pieteikuma anketa, kas atrodama Biedrības oficiālajā tīmekļa vietnē www.klubsmaja.lv;
 • pēc iesnieguma saņemšanas valde lemj par iesniedzēja uzņemšanu par biedru vai nosaka
  trīs mēnešu pārbaudes laiku, vai atsaka uzņemšanu;
 • valde var pagarināt pārbaudes termiņu, to pamatojot un informējot par šādu lēmumu
  biedra kandidātu;
 • ar valdes lēmuma par biedra uzņemšanu pieņemšanas brīdi biedra kandidāts kļūst par
  pilntiesīgu biedru ar pilnām balsstiesībām;
 • biedra pienākumus, tiesības un atbildību nosaka šie statūti.
6.3. Biedra izstāšanās kārtība:
 • ja biedrs vēlas brīvprātīgi izstāties no Biedrības, viņš rakstiski par to paziņo atbildīgajam
  sekretāram;
 • ar iesnieguma par izstāšanos no Biedrības iesniegšanu atbildīgajam sekretāram biedram
  vairs nav nekādu turpmāku saistību ar Biedrību. Iepriekšminētais neatbrīvo biedru no
  agrāko saistību pildīšanas, izņemot, ja atbrīvošana no saistībām tiek izdarīta ar valdes
  rakstisku lēmumu.
6.4. Biedra izslēgšanas kārtība:
 • biedru no organizācijas var izslēgt ar valdes lēmumu, kuru apstiprina kārtējā kopsapulce,
  par šo Statūtu vai kopsapulces lēmumu rupju pārkāpumu vai par nodarījumu vai darbību,
  kas diskreditē Biedrību vai ir pretrunā ar tā mērķiem un uzdevumiem. Izslēgtais biedrs
  nesaņem atpakaļ Biedrībai iemaksātos maksājumus un uzskatāms par izslēgtu no biedrības
  līdz ko pieņemts valdes lēmums. Valdes lēmumu var apstrīdēt ar iesniegumu kopsapulcei;
 • biedra izslēgšanu var ierosināt Biedrības valde, padome vai vismaz pieci biedri,
  iesniedzot valdē rakstisku pamatojumu;
 • biedra izslēgšanu apstiprina kārtējā kopsapulce.
6.5. Goda biedri:
 • par goda biedru var kļūt par īpašiem nopelniem Biedrības darbībā, Latvijas integrācijā
  Eiropas Savienībā, Latvijas Republikas politikā, saimnieciskajā dzīvē, kultūrā vai izglītībā,
  kā arī citos gadījumos saskaņā ar kopsapulces lēmumu;
 • par goda biedra uzņemšanu lemj kopsapulce; lēmums tiek pieņemts ar trim ceturtdaļām
  klātesošo biedru balsu, pēc Biedrības valdes, padomes vai desmit Biedrības biedru
  ieteikuma;
 • par goda biedra uzņemšanu kopsapulce ir tiesīga lemt tikai ar goda biedra kandidāta
  piekrišanu;
 • goda biedrs var piedalīties kopsapulcēs un valdes sēdēs, bet viņam nav balsstiesību un
  nekādu pienākumu pret Biedrību, kā arī viņš nav pakļauts kopsapulcei, valdei vai
  amatpersonām.
6.6. Biedrības vecbiedri, to pienākumi un tiesības:
 • par vecbiedru var kļūt biedrs, kas ir aktīvi darbojies Biedrībā, bet vairs aktīvu darbību
  neturpina;
 • lai kļūtu par vecbiedru, biedram ir jāiesniedz iesniegums valdei, ko izskata kārtējā valdes
  sēdē; valdes lēmumu apstiprina kopsapulce;
 • ja valde vai kopsapulce biedru neapstiprina par vecbiedru, viņam tiek piedāvāts palikt par
  biedru vai izstāties no organizācijas;
 • vecbiedrs var piedalīties kopsapulcēs, valdes sēdēs un citās Biedrības aktivitātēs,
  piedalīties Biedrības aktivitātēs kā eksperts, veikt mērķziedojumus un tikt ievēlēts par
  revidentu;
 • vecbiedrs var kļūt par biedru, iesniedzot valdei iesniegumu. Vecbiedra statusu var atņemt
  par tīša kaitējuma nodarīšanu Biedrības vārdam. Vecbiedru izslēdz valde, un valdes lēmumu
  apstiprina kopsapulce;
 • vecbiedrs nevar tikt ievēlēts valdē, viņš nav atbildīgs valdei, bet ir atbildīgs kopsapulcei.
7. BIEDRU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
7.1. Biedrības biedriem ir vienādas tiesības.
7.2. Biedru tiesības ir:
 • vēlēt un tikt ievēlētam visās Biedrības institūcijās un amatos;
 • piedalīties visās Biedrības aktivitātēs un to organizēšanā, ar novērotāja tiesībām
  piedalīties valdes sēdēs;
 • saņemt interešu aizstāvības pakalpojumus no valdes jautājumos par Eiropas Savienību, gūt
  atbalstu profesionālajai izaugsmei;
 • iesniegt rakstisku prasību, aicinot valdi atkārtoti izskatīt valdes sēdes pieņemto lēmumu;
 • veidot darba grupas, kas atbalsta valdes darbu un veicina Biedrības papildfunkciju izpildi;
 • sniegt priekšlikumus kopsapulces darba kārtībā iekļaujamiem jautājumiem;
 • brīvprātīgi izstāties no Biedrības saskaņā ar šo statūtu 6.3.punktu;
 • sasaukt ārkārtas kopsapulci atbilstoši šo statūtu 3.5. punktam.
7.3. Biedra pienākumi ir:
 • ievērot šos Statūtus un pildīt Biedrības kopsapulces, valdes un amatpersonu pieņemtos
  lēmumus atbilstoši šo statūtu 6.1. punktam;
 • veicināt Biedrības attīstību un uzlabot tās darbību, iesniedzot priekšlikumus un izrādot
  iniciatīvu;
 • darboties saskaņā ar Statūtiem, rūpēties par Biedrības autoritāti un prestižu.
8. FINANŠU LĪDZEKĻU IEGŪŠANA UN IZLIETOŠANA
8.1. Finansiālos līdzekļus Biedrībai veido:
 • biedru naudas iemaksas,
 • fizisko un juridisko personu ziedojumi, mērķa iemaksas, kuras nav pretrunā ar Biedrības
  Statūtiem un mērķiem,
 • ienākumi no saimnieciskās darbības,
 • citi ienākumi no finansēšanas avotiem, kuri nav pretrunā ar saistošajiem tiesību aktiem.
8.2. Biedrības uzņēmējdarbība un cita publiskā darbība izpaužas kā tiesības iegūt
kustamo un nekustamo īpašumu, veikt saimniecisko darbību visā Latvijas Republikas
teritorijā, kā arī citu valstu teritorijā atbilstoši to likumdošanai.
8.3. Materiālos un finansiālos līdzekļus drīkst izlietot tikai šajos Statūtos minēto mērķu
un uzdevumu īstenošanai:
 • materiālos un finanšu līdzekļus drīkst izmantot visi Biedrības biedri ar attiecīgu valdes
  lēmumu,
 • ar Biedrības finanšu līdzekļiem šajos Statūtos noteiktajā kārtībā rīkojas valde un
  prezidents.
 • par naudas līdzekļu izmantošanu lemj valde ar balsu vairākumu.
8.4. Biedrības materiālo un finansiālo līdzekļu kontroli veic revidents saskaņā ar šiem
Statūtiem un biedrību un nodibinājumu likumu.
9. BIEDRĪBAS DARBĪBAS IZBEIGŠANĀS, LIKVIDĀCIJA UN REORGANIZĀCIJA
9.1. Biedrība tiek likvidēta ar valdes lēmumu, ja to apstiprina kopsapulce, kurā piedalās
vairāk nekā puse balsstiesīgo biedru.
9.2. Atbilstoši punktā 1.6. minētajam likumam valde noteiktajos termiņos paziņo par
likvidāciju Biedrību un nodibinājumu reģistram.
9.3. Biedrības pašlikvidēšanās gadījumā atlikušo naudu un mantas nedrīkst sadalīt
Biedrības biedriem. Atlikusī nauda un mantas tiek atdotas institūcijai, kuru valde norāda
pēdējā valdes sēdē.
9.4. Biedrības reorganizācijas gadījumā tā tiesības un pienākumi pāriet tiesību un
pienākumu pārņēmējam