Biedrības “Klubs “Māja” – jaunatne vienotai Eiropai” statūti

 1. Vispārīgie noteikumi 
   1. “Klubs “Māja” – jaunatne vienotai Eiropai” (turpmāk tekstā – Biedrība) ir patstāvīga biedrība, kuras darbības mērķi un uzdevumi ir noteikti šajos Statūtos. 
   2. Biedrības nosaukums ir “Klubs “Māja” – jaunatne vienotai Eiropai”. Tās saīsināts nosaukums ir “Klubs “Māja””. 
   3. Biedrībai ir logo, kas pievienots šo Statūtu 1. pielikumā. 
   4. Biedrība īsteno savus mērķus un izpilda savus uzdevumus Latvijas Republikas teritorijā, bet mērķu īstenošanai un uzdevumu izpildei sadarbojas arī ar ārvalstu fiziskajām un juridiskajām personām. Biedrība savā darbībā ir politiski neitrāla un bezpartejiska.  
   5. Biedrība Latvijas Republikā pārstāv starptautisko jaunatnes politiku, tostarp Jaunos Eiropas Federālistus un citas starptautiskās jaunatnes organizācijas un starptautiskos sadarbības tīklus. 
   6. Savā darbībā Biedrība vadās no Latvijas Republikas Biedrību un nodibinājumu likuma un citiem tiesību aktiem, kā arī šiem statūtiem. 
   7. Biedrības nosaukuma tulkojums citās valodās: angļu – “Club “The House” – Youth for a United Europe”; vācu – “Klub “Das Haus” – Jugend fur Vereintes Europa”; franču – “Le Club “La Maison” – Jeunesse pour l’Europe unie”. 
   8. Biedrs šo statūtu izpratnē ir jaunietis, kura vecums atbilst Jaunatnes likumā norādītajam, un tas uzņemts biedrībā ar valdes balsojumu.
 2. Biedrības mērķi, uzdevumi un metodes 
   1. Biedrības darbības mērķis ir popularizēt Eiropas vienotības ideju, veicinot demokrātiju, plurālismu, iecietību un cilvēktiesību ievērošanu, informējot un izglītojot jaunatni un  veicinot tās iniciatīvas un līdzdalību, rosinot jaunatnes sadarbību vienotas demokrātiskas Eiropas veidošanā, atbalstot Latvijas integrāciju Eiropas Savienībā. 
   2. Biedrības uzdevumos ietilpst: 
    1. izglītojošu pasākumu rīkošana jaunatnei, nodrošinot jauniešiem iespēju iegūt dzīvei nepieciešamās prasmes, zināšanas un iemaņas neformālās izglītības ceļā;
    2. atbalstīt un veicināt jauniešu iniciatīvas, radot labvēlīgus apstākļus viņu intelektuālajai un radošajai attīstībai;
    3. nodrošināt jauniešiem iespēju lietderīgi izmantot brīvo laiku;
    4. biedru un Latvijas jauniešu interešu pārstāvēšana starptautiskās jaunatnes organizācijās un starptautiskos sadarbības tīklos;
    5. piedalīšanās starptautiskās jaunatnes sabiedriskajās akcijās;
    6. biedru interešu uzklausīšana un pārstāvēšana Latvijā citās biedrībās, nodibinājumos, personu apvienībās, valsts un pašvaldību iestādēs; 
    7. piedalīšanās Latvijas valsts un Eiropas Savienības rīcībpolitikas veidošanā. 
   3. Biedrības publiskā darbība izpaužas: 
    1. brīvā informācijas izplatīšanā par savu darbību;
    2. sakaru uzturēšanā ar citām biedrībām, nodibinājumiem, personu apvienībām, valsts un pašvaldību iestādēm;
    3. Latvijas, jauniešu un organizāciju interešu pārstāvēšana nacionālā un starptautiskā mērogā;
    4. citu publisku darbību veikšana saskaņā ar saistošiem tiesību aktiem.
 3. Biedrības vadība 
   1. Biedrību veido tās biedri, valde un padome. Valdes locekļu skaitu un uzdevumus nosaka šie statūti, savukārt padomes locekļu skaitu un pienākumus nosaka ikgadējā kopsapulce. 
   2. Visiem biedriem ir vienādas tiesības, bet valdei, tās locekļiem, atbildīgajam sekretāram, padomei un citām amatpersonām ar statūtiem un kopsapulces lēmumiem ir noteiktas īpašas tiesības, balstoties uz šajos statūtos rakstīto, pilnvaras un darbības laiks. 
   3. Biedrības augstākā lēmējinstitūcija ir kopsapulce. 
   4. Valdei kopsapulces datums un darba kārtība jāpaziņo katram biedram ne vēlāk kā divas nedēļas iepriekš. Paziņojumā jānorāda kopsapulces laiks, vieta un darba kārtība, kā arī informācija par to, kur biedri var iepazīties ar kopsapulces lēmuma projektiem. 
   5. Šo Statūtu 3.4. punktā norādītajā kārtībā sasaucama biedru ārkārtas kopsapulce, ja to pieprasa Valde vai ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru. Ārkārtas kopsapulci Valde sasauc ne vēlāk kā četru nedēļu laikā pēc attiecīga pieprasījuma saņemšanas. 
   6. Katram Biedrības biedram ir viena balss, tiesības piedalīties un uzstāties kopsapulcē. Biedram ir tiesības kopsapulcei pilnvarot savu pārstāvi, deleģējot balsi. Vienam biedram un kopsapulces kandidātiem nedrīkst būt deleģētas vairāk kā 10 balsis, izņemot vienību vadītājus un valdes locekļus, kurus vienības biedri ar īpašu pilnvaru sarakstu deleģē kopsapulcei.
   7. Vienīgi Biedrības kopsapulces tiesībās ietilpst: 
    1. grozīt un papildināt statūtus;
    2. apstiprināt iepriekšējā gada plānu un atskaiti;
    3. pieņemt nākamā gada finanšu plānu;
    4. apstiprināt Biedrības valdes lēmumu par biedru izslēgšanu;
    5. ievēlēt valdi, padomi, revidentu un valdes atbildīgo sekretāru/i;
    6. atcelt vai grozīt valdes atbildīgā sekretāra, valdes un vienību lēmumus, kas neatbilst Biedrības darbības mērķiem un uzdevumiem, kā arī pieņemti, pārkāpjot šajos Statūtos noteikto kompetenci;
    7. lemt par Biedrības pašlikvidēšanos vai reorganizāciju.
   8. Kopsapulcē balsošana notiek atklāti, izņemot gadījumus, kad aizklāta balsošana paredzēta šajos statūtos vai to pieprasa ne mazāk kā viena trešā daļa sapulcē klātesošo biedru. 
   9. Kopsapulce pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu no kopsapulcē klātesošo biedru kopskaita ar izņēmumiem lēmumos par:
   10. grozījumu un papildinājumu veikšanu statūtos, biedru izslēgšanu, valdes un padomes locekļu ievēlēšanu vai atsaukšanu, kas uzskatāmi par pieņemtiem, ja par tiem balso vairāk kā puse Biedrības balsstiesīgo biedru;
   11. Biedrības pašlikvidēšanos vai reorganizāciju, ko uzskata par pieņemtu, ja par to balso vairāk kā ⅔ klātesošo biedru.
   12. Biedrības kopsapulcē ievēlējama valde, padome, valdes atbildīgais sekretārs un revidents.
   13. Biedrības izpildinstitūcija ir valde trīs valdes locekļu sastāvā (ieskaitot prezidentu), kuru uz vienu gadu ievēl kopsapulce no biedru vidus. Vismaz vienam jaunietim jābūt vecumā līdz 25 gadiem, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un diviem jābūt vecumā līdz 30 gadiem, atbilstoši Eiropas Savienības regulējumam. Kandidēt valdes locekļa amatā ir tiesīgi biedri, kas kopsapulces dienā ir sasnieguši 18 gadu vecumu.
   14. Biedrības valdes locekļus ievēl tiešās, aizklātās vēlēšanās, vispirms izvirzot kandidatūrai prezidentu, viceprezidentu iekšlietās, viceprezidentu ārlietās. 
   15. Biedrības prezidentam un abiem viceprezidentiem ir tiesības pārstāvēt Biedrību atsevišķi. 
   16. Biedrības valde, konsultējoties ar padomi, pārzina un vada visas Biedrības lietas un izlemj visus Biedrības darbības jautājumus, izņemot tos, kuri, saskaņā ar šiem statūtiem, ir vienīgi kopsapulces kompetencē. Biedrības valde atbild par visu Biedrības darbību, statūtos noteikto mērķu un uzdevumu izpildi un kopsapulces lēmumu izpildi. 
   17. Biedrības prezidents ir arī valdes priekšsēdētājs. 
   18. Valdes sēžu darba kārtībā ietilpst: 
    1. pieņemt lēmumus un rīkoties atbilstoši Biedrības sabiedriskajai darbībai;
    2. organizēt un īstenot Biedrības mērķus un uzdevumus atbilstoši padomes un valdes kopīgi sastādītai stratēģijai;
    3. izlemt Biedrības finanšu jautājumus;
    4. apstiprināt Biedrības algoto darbinieku sarakstu;
    5. apstiprināt izveidoto vienību;
    6. uzņemt jaunus biedrus un izslēgt biedrus līdz kopsapulces apstiprinājumam.
    7. Biedru un biedru kandidātu pieņemšana;
   19. Valde šajos Statūtos noteiktajā kārtībā sasauc biedru kopsapulci, sagatavo kopsapulces lēmumu projektus, noformē un izziņo kopsapulces lēmumus. 
   20. Atbildīgais sekretārs kopā ar nākamās valdes sēdes paziņojumu izsūta arī iepriekšējās valdes sēdes protokolu. 
   21. Lēmumus par tādu pasākumu un projektu finansēšanu, kuru tāme vai paredzamais finansējuma apjoms pārsniedz 500 EUR vai kuros paredzēto saistību izpildes termiņš pārsniedz 6 mēnešus, par nekustamo īpašumu iegūšanu un darījumiem ar Biedrības nekustamajiem īpašumiem, Biedrībai piederošiem vērtspapīriem vai mantiskajiem ieguldījumiem uzņēmumos vai uzņēmējsabiedrībās, pieņem tikai valde.
   22. Biedrības prezidenta pienākumos ietilpst: 
    1. atbildēt par Biedrības darbību;
    2. kredītrīkotāja tiesības pēc iepriekšēja saskaņojuma ar valdi;
    3. pārstāvēt Biedrību attiecībās ar valsts un pašvaldību iestādēm, citām juridiskām un fiziskām personām;
    4. vadīt valdes sēdes un kopsapulces;
    5. pārzināt Biedrības naudu, lietvedību un mantu;
    6. pieņemt darbā un atbrīvot no darba personālu saskaņā ar valdes lēmumu; 
    7. parakstīt Biedrības dokumentus;
    8. veikt citus šajos statūtos un kopsapulces lēmumos noteiktos pienākumus.
   23. Valdes locekļi savā darbā ir vienlīdzīgi, īpašas pilnvaras piešķirtas prezidentam. Viceprezidentu kompetences ir, prezidenta prombūtnes un rīcībnespējas gadījumā, 3.20. punktā noteiktie pienākumi. 
   24. Valdes locekļi izdalās sekojošos amatos un saistītajās kompetencēs: 
    1. Prezidents atbild par 3.19. minēto pienākumu izpildi;
    2. Viceprezidents iekšlietās:
     1. Jauno biedru intervēšana, pārstāvniecība valdē un padomē;
     2. Biedrības iekšējās komunikācijas nodrošināšana;
     3. Biedrības tradīciju uzturēšana;
     4. Biedru iniciatīvu veicināšana;
     5. Uzklausīt un risināt biedru, valdes un padomes sūdzības, kā arī sagatavot risinājuma ierosinājumus;
     6. Nacionālo vienību pārraudzība.
    3. Viceprezidents ārlietās:
     1. Sadarbība ar citām NVO, publiskā sektora iestādēm Latvijā un starptautiski, jaunu resursu apguve un sadarbību veidošana;
     2. Darbs ar starptautisko fondu programmām – Eiropas komisijas, Erasmus+, u.c. iestāžu finansējums, par ko tieši neatbild prezidents;
     3. Starptautisko vienību pārraudzība.
   25. Valdes locekļi, ja to pieļauj budžets, ir primāri algojamie darbinieki biedrībā. 
   26. Atbildīgais sekretārs pēc saviem ieskatiem vai saskaņā ar valdes lēmumiem biedru vajadzībām un Biedrības veiksmīgas darbības nodrošināšanai var veidot sekretariātu. 
   27. Atbildīgā sekretāra pienākumos ietilpst: 
    1. sagatavot un izsludināt valdes sēdes;
    2. sagatavot visus valdes sēdēm nepieciešamos materiālus un lēmumprojektus;
    3. noformēt un izziņot valdes lēmumus;
    4. valdes uzdevumā izsludināt kopsapulces;
    5. veikt informācijas aprites un koordinācijas funkcijas;
    6. konsultēt un palīdzēt valdes locekļiem to darbā;
    7. pēc savas iniciatīvas veikt visu nepieciešamo organizācijas veiksmīgas darbības labā;
    8. veikt citus pienākumus saskaņā ar šiem statūtiem, kopsapulces un valdes sēdes lēmumiem.
   28. Biedrības galvenais konsultatīvais mehānisms ir padome – galveno vienību pārstāvju sastādīta institūcija, kura nav paraksttiesīga, taču tiesīga iejaukties valdes darbā. 
   29. Vienīgi padome ir tiesīga: 
    1. bez valdes vai prezidenta lēmuma sasaukt obligātas ārkārtas valdes sēdes;
    2. lemt par vienību attīstības stratēģiju un plānu;
    3. apstiprināt vienību dibināšanas dokumentu nodošanu izskatīšanai valdes sēdēm jeb pirmtiesīgi izskatīt dokumentus un statūtus, to atbilstību biedrības stratēģijai;
    4. bez valdes klātbūtnes interpretēt kopsapulču un valdes sēžu lēmumus, izšķirt biedru un vienību konfliktus.
   30. Padomes sastāvs tiek noteikts kopsapulcē, kurā vienību izvirzītie pārstāvji tiek apstiprināti amatā. Padomes locekļa amatā var kandidēt ikviens attiecīgās vienības biedrs, izņemot:
    1. JEF Latvija pozīcijā, kuru vadlīnijās noteikts, ka vienības vadītājam jābūt pilngadīgam kopsapulces dienā
    2. ANO Jauniešu delegātu programmas pozīcijā,  kurā delegāts tiek ievēlēts vienības organizētā atlasē un to apstiprina valdes sēde.
   31. Padome obligāti tiek pieaicināta valdes sēdēm uz padomes kompetencē esošajiem apspriežamajiem punktiem, atbilstoši biedrības stratēģijai un aktuālajiem jautājumiem; 
   32. Padomei ir pienākums piedalīties biedrības stratēģijas izstrādē un ieviešanā. 
   33. Padomes locekļa uzdevums ir pārstāvēt savas vienības viedokli valdes sēdēs, kopsapulcē, u.c. iekšējo institūciju klātbūtnē. 
 4. Biedrības Revīzija 
  1. Revidents tiek ievēlēts biedru kopsapulcē uz vienu gadu. 
  2. Revidenta pienākumos ietilpst: 
   1. veikt Biedrības saimnieciskās un finansiālās darbības pārbaudi un grāmatvedības revīziju uz katru kopsapulci, kā arī finanšu gada beigās;
   2. par izdarītā audita pārbaudes rezultātiem informēt Biedrības prezidentu, kas sniedz ziņojumu ikgadējai kopsapulcei.
 5. Biedrības vienības 
  1. Šajos statūtos veikts pamata vienību raksturojums, tālāku normatīvu izstrāde ir valdes un padomes kompetencē. 
  2. Vienība no saviem biedriem ievēl vadītāju, kā arī citas amatpersonas, saskaņā ar attiecīgās vienības biedru lēmumu. Šo amatpersonu pienākumus nosaka padomes, kopsapulces, valdes un vienības lēmumi. 
  3. Vienību biedri ir Biedrības biedri, par to reģistrāciju un reģistru uzturēšanu atbild viceprezidents iekšlietās, sadarbībā ar vienību vadītājiem. Vienību vadītāji ir atbildīgi par vienību darbu. 
  4. Vienības vadītāja tiesības un pienākumi: 
   1. vadīt vienību tikšanās reizēs;
   2. pārstāvēt vienību Biedrības padomes un valdes tikšanās reizēs;
   3. pārstāvēt Biedrību vietēja, nacionāla un starptautiska mēroga pasākumos, par to informējot valdi;
   4. pirms ikgadējās kopsapulces iesniegt pārskatu par vienības darbu iepriekšējā gadā.
  5. Vienībai ir tiesības veikt savas aktivitātes gan neatkarīgi, gan sadarbojoties ar biedrības pārvaldes institūcijām, gan ar citām vienībām, regulāri informējot par to padomi un valdi. Katras vienības darbībai ir jāsaskan ar padomes, kopsapulces, valdes un vienības lēmumiem. 
  6. Eiropas klubs ir Biedrības reģionālā vienība. Eiropas kluba darbības raksturojums:
   1. tā dibinātājs ir pilngadīgs un atbild valdei par Eiropas kluba darbu.
   2. Eiropas klubs ir tiesīgs veidot statūtus un organizēt savu darbību saskaņā ar šiem statūtiem un biedrību un nodibinājumu likumu;
   3. Eiropas kluba dibināšanai nepieciešama 3 biedru interešu grupa, kas apmeklē vienu mācību iestādi. Ar pedagoga un skolas atbalstu jaunieši drīkst veidot Eiropas klubu. Pēc Eiropas kluba izveides, dibinošais pedagogs kļūst par šīs vienības atbildīgo personu.
  7. Funkcionālā vienība ir Biedrības strukturālā vienība. Funkcionālās vienības raksturojums: 
    1. tās dibinātājs ir Biedrības biedrs, un atbild valdei un padomei par vienības darbu;
    2. funkcionālā vienība darbā vadās pēc vadlīnijām, ko izstrādā dibinātājs kopā ar vismaz 2 interesentiem. Pēc nolikuma apstiprināšanas, par vienības izveidi lemj valdes sēdē, lēmumu apstiprina kārtējā kopsapulce;
    3. funkcionālās vienības publiskā darbība izpaužas tāpat kā Biedrībai, ievērojot Biedrības un vienības pieņemtās vizuālās identitātes vadlīnijas;
    4. pēc valdes un funkcionālās vienības dibinātāja vienošanās, vienība drīkst pārņemt konkrētas funkcijas no valdes locekļiem, t.sk. pārstāvēt Biedrību valsts un pašvaldību iestādēs, vest sadarbību ar starptautiskiem jaunatnes tīkliem.
  8. Kādas apdzīvotas vietas reģionālo vienību izveido ne mazāk kā viens biedrs un četri interesenti. Reģionālā vienība funkcionē kā Biedrības filiāle konkrētajā apdzīvotajā vietā. 
  9. Ja visi to biedri nespēj piedalīties, vienībām ir tiesības deleģēt dalībai kopsapulcē vienu pārstāvi, aizpildot iepriekš izsniegto apliecinājumu paraugu.
 6. Biedru uzņemšana un izslēgšana. 
  1. Par Biedrības biedru var kļūt ikviena fiziska persona, kas piekrīt Biedrības darbības mērķiem un apņemas pildīt šos statūtus un visus Biedrības kopsapulces, valdes un amatpersonu pieņemtos lēmumus, kas ir atbilstoši to kompetencei un pieņemti šajos statūtos noteiktajā kārtībā, iepriekš informējot biedrus par šiem lēmumiem. 
  2. Biedru iestāšanās kārtība: 
   1. visi Biedrības dibināšanas sapulces dalībnieki kļūst par biedriem ar pilntiesīgām balsstiesībām;
   2. lai kļūtu par biedru, personai Biedrības valdē ir jāiesniedz elektroniski aizpildīta biedra pieteikuma anketa, kas atrodama Biedrības oficiālajā tīmekļa vietnē www.klubsmaja.lv;
   3. pēc iesnieguma saņemšanas valde lemj par iesniedzēja uzņemšanu par biedru vai nosaka līdz divu mēnešu pārbaudes laiku, vai atsaka uzņemšanu;
   4. valde var pagarināt pārbaudes termiņu, to pamatojot un informējot par šādu lēmumu biedra kandidātu;
   5. ar valdes lēmuma par biedra uzņemšanu pieņemšanas brīdi biedra kandidāts kļūst par pilntiesīgu biedru ar pilnām balsstiesībām;
   6. biedra pienākumus, tiesības un atbildību nosaka šie statūti.
  3. Biedra izstāšanās kārtība: 
    1. ja biedrs vēlas brīvprātīgi izstāties no Biedrības, viņš rakstiski par to paziņo atbildīgajam sekretāram;
    2. ar iesnieguma par izstāšanos no Biedrības iesniegšanu atbildīgajam sekretāram biedram vairs nav nekādu turpmāku saistību ar Biedrību. Iepriekšminētais neatbrīvo biedru no agrāko saistību pildīšanas, izņemot, ja atbrīvošana no saistībām tiek izdarīta ar valdes rakstisku lēmumu.
  4. Biedra izslēgšanas kārtība: 
    1. biedru no organizācijas var izslēgt ar valdes lēmumu, kuru apstiprina kārtējā kopsapulce, par šo Statūtu vai kopsapulces lēmumu rupju pārkāpumu vai par nodarījumu vai darbību, kas diskreditē Biedrību vai ir pretrunā ar tā mērķiem un uzdevumiem. Izslēgtais biedrs nesaņem atpakaļ Biedrībai iemaksātos maksājumus un uzskatāms par izslēgtu no biedrības līdz ko pieņemts valdes lēmums. Valdes lēmumu var apstrīdēt ar iesniegumu kopsapulcei;
    2. biedra izslēgšanu var ierosināt Biedrības valde, padome vai vismaz pieci biedri, iesniedzot valdē rakstisku pamatojumu;
    3. biedra izslēgšanu apstiprina kārtējā kopsapulce.
 7. Goda biedri: 
    1. par goda biedru var kļūt par īpašiem nopelniem Biedrības darbībā, Latvijas integrācijā Eiropas Savienībā, Latvijas Republikas politikā, saimnieciskajā dzīvē, kultūrā vai izglītībā, kā arī citos gadījumos saskaņā ar kopsapulces lēmumu;
    2. par goda biedra uzņemšanu lemj kopsapulce; lēmums tiek pieņemts ar trim ceturtdaļām klātesošo biedru balsu, pēc Biedrības valdes, padomes vai desmit Biedrības biedru ieteikuma;
    3. par goda biedra uzņemšanu kopsapulce ir tiesīga lemt tikai ar goda biedra kandidāta piekrišanu;
    4. goda biedrs var piedalīties kopsapulcēs un valdes sēdēs, bet viņam nav balsstiesību un nekādu pienākumu pret Biedrību, kā arī viņš nav pakļauts kopsapulcei, valdei vai amatpersonām
 8. Biedrības vecbiedri, to pienākumi un tiesības: 
  1. par vecbiedru var kļūt biedrs, kas ir aktīvi darbojies Biedrībā, bet vairs aktīvu darbību neturpina;
  2. lai kļūtu par vecbiedru, biedram ir jāiesniedz iesniegums valdei, ko izskata kārtējā valdes sēdē; valdes lēmumu apstiprina kopsapulce;
  3. ja valde vai kopsapulce biedru neapstiprina par vecbiedru, viņam tiek piedāvāts palikt par biedru vai izstāties no organizācijas;
  4. vecbiedrs var piedalīties kopsapulcēs, valdes sēdēs un citās Biedrības aktivitātēs, piedalīties Biedrības aktivitātēs kā eksperts, veikt mērķziedojumus un tikt ievēlēts par revidentu;
  5. vecbiedrs var kļūt par biedru, iesniedzot valdei iesniegumu. Vecbiedra statusu var atņemt par tīša kaitējuma nodarīšanu Biedrības vārdam. Vecbiedru izslēdz valde, un valdes lēmumu apstiprina kopsapulce;
  6. vecbiedrs nevar tikt ievēlēts valdē, viņš nav atbildīgs valdei, bet ir atbildīgs kopsapulcei.
 9. Biedru tiesības un pienākumi 
  1. Biedrības biedriem ir vienādas tiesības. 
  2. Biedru tiesības ir: 
   1. vēlēt un tikt ievēlētam visās Biedrības institūcijās un amatos;
   2. piedalīties visās Biedrības aktivitātēs un to organizēšanā, ar novērotāja tiesībām piedalīties valdes sēdēs;
   3. saņemt interešu aizstāvības pakalpojumus no valdes un padomes jautājumos par Eiropas Savienību, gūt atbalstu profesionālajai izaugsmei;
   4. iesniegt rakstisku prasību, aicinot valdi atkārtoti izskatīt valdes sēdes pieņemto lēmumu;
   5. veidot darba grupas, kas atbalsta valdes darbu un veicina Biedrības papildfunkciju izpildi;
   6. sniegt priekšlikumus kopsapulces darba kārtībā iekļaujamiem jautājumiem;
   7. brīvprātīgi izstāties no Biedrības saskaņā ar šo statūtu 6.3.punktu;
   8. sasaukt ārkārtas kopsapulci atbilstoši šo statūtu 3.5. punktam.
  3. Biedra pienākumi ir: 
   1. ievērot šos Statūtus un pildīt Biedrības kopsapulces, valdes un amatpersonu pieņemtos lēmumus atbilstoši šo statūtu 6.1. punktam;
   2. veicināt Biedrības attīstību un uzlabot tās darbību, iesniedzot priekšlikumus un izrādot iniciatīvu;
   3. darboties saskaņā ar Statūtiem, rūpēties par Biedrības autoritāti un prestižu;
 10. Finanšu līdzekļu iegūšana un izlietošana 
  1. Finansiālos līdzekļus Biedrībai veido: 
   1. biedru naudas iemaksas;
   2. fizisko un juridisko personu ziedojumi, mērķa iemaksas, kuras nav pretrunā ar Biedrības Statūtiem un mērķiem;
   3. ienākumi no saimnieciskās darbības;
   4. citi ienākumi no finansēšanas avotiem, kuri nav pretrunā ar saistošajiem tiesību aktiem.
  2. Biedrības uzņēmējdarbība un cita publiskā darbība izpaužas kā tiesības iegūt kustamo un nekustamo īpašumu, veikt saimniecisko darbību visā Latvijas Republikas teritorijā, kā arī citu valstu teritorijā atbilstoši to likumdošanai. 
   1. Materiālos un finansiālos līdzekļus drīkst izlietot tikai šajos Statūtos minēto mērķu un uzdevumu īstenošanai: 
   2. materiālos un finanšu līdzekļus drīkst izmantot visi Biedrības biedri ar attiecīgu valdes lēmumu,
   3. ar Biedrības finanšu līdzekļiem šajos Statūtos noteiktajā kārtībā rīkojas valde un prezidents.
   4. par naudas līdzekļu izmantošanu lemj valde ar balsu vairākumu.
  3. Biedrības materiālo un finansiālo līdzekļu kontroli veic revidents saskaņā ar šiem Statūtiem un Biedrību un nodibinājumu likumu. 
 11. Biedrības darbības izbeigšanās, likvidācija un reorganizācija 
  1. Biedrība tiek likvidēta ar valdes lēmumu, ja to apstiprina kopsapulce, kurā piedalās vairāk nekā puse balsstiesīgo biedru. 
  2. Atbilstoši punktā 1.6. minētajam likumam valde noteiktajos termiņos paziņo par likvidāciju Biedrību un nodibinājumu reģistram. 
  3. Biedrības pašlikvidēšanās gadījumā atlikušo naudu un mantas nedrīkst sadalīt Biedrības biedriem. Atlikusī nauda un mantas tiek atdotas institūcijai, kuru valde norāda pēdējā valdes sēdē. 
  4. Biedrības reorganizācijas gadījumā tā tiesības un pienākumi pāriet tiesību un pienākumu pārņēmējam 

Statūti apstiprināti 2022. gada 2. decembrī, Tērbatas ielā 74A, Rīgā.

  1.  
  1.  
   1.  
   1.  
  1.  
  1.  
 1.