NOTE: Privacy Policy in english can be found here

KLUBS “MĀJA” PRIVĀTUMA POLITIKA
1. PAMATINFORMĀCIJA 

     Tīmekļu vietņu klubsmaja.lv, anojdp.klubsmaja.lv, de.klubsmaja.lv, hakatons.klubsmaja.lv un biedriem.klubsmaja.lv (turpmāk – “Vietnes”) privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai (turpmāk – “Lietotājs”, “Personas” vai “Jūs”) informāciju par personas datu iegūšanas, apstrādes un uzglabāšanas nolūkiem un to pamatprincipiem, kurus iegūst no Lietotājiem, tiem apmeklējot kādu no Vietnēm.
      Par Personas datiem tiek uzskatīta jebkura veida informācija ar kuras palīdzību var identificēt tieši vai netieši kādu konkrētu Personu, t.i., vārds, uzvārds, kontaktinformācija, foto u.c., tajā skaitā arī IP adreses, sīkdatnes, identifikācijas numurus un paradumus.
      Par apstrādi tiek uzskatīta jebkura veida darbības, kas tiek veiktas ar Personas datiem, t.i. datu vākšana, reģistrēšana, glabāšana, aplūkošana, izmantošana, atklāšana, dzēšana u.c.
      Privātuma politika arī attiecas uz datiem, kas iegūti reģistrējoties Vietnēs, ka arī aizpildot jebkāda veida pieteikuma anketas, kas izvietotas Vietnēs.
      Klubs “Māja” esam apņēmušies aizsargāt un ievērot jūsu privātumu. Privātuma politika ir izstrādāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula). Privātuma politika ir izstrādāta arī saskaņā arī Fizisko personas datu apstrādes likumu un citiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 
     Lai nodrošinātu datu drošību, kā arī darītu visu iespējamo, lai mūsu veiktā personas datu apstrāde atbilstu normatīvajiem aktiem, esam tiesīgi jebkurā brīdī vienpusēji grozīt šo Privātuma politiku.
    Lūdzam rūpīgi izlasīt un iepazīties ar šo Privātuma politiku, lai saprastu, kādā nolūkā apkopojam un izmantojam Jūsu datus.

2. DATU PĀRZINIS

      Vietņu Personas datu apstrādes pārzinis ir biedrība “Klubs  “Māja” – jaunatne vienotai Eiropai” (turpmāk tekstā – “Klubs “Māja”” vai “Datu pārzinis”), reģistrācijas Nr. 40008009648, juridiskā adrese: Aleksandra Čaka iela 83A, Rīga, LV-1011.  
      Ja jums radušies jautājumi, kas saistīti ar personas datu apstrādi vai šo Privātuma politiku ir iespējams sazināties rakstot uz elektronisko pasta adresi: birojs@klubsmaja.lv. Saziņas laikā, nepieciešamības gadījumā, Datu pārzinis var lūgt sniegt papildus datus, kas nepieciešami, lai identificētu konkrēto Personu.

3. PERSONAS DATU APKOPOŠANA

      Datu pārzinis apkopo un apstrādā tikai Personas datus, kas ir nepieciešami, lai nodrošinatu kādu konkrētu Vietnes darbību vai pakalpojumu. Iegūtos datus, kas ir netieši saistīti ar kādu konkrētu Personu ir paredzēti analītikai, statistikai un mājaslapas funkciju nodrošināšanai. 
      Datu veidi, ko mēs apkopojam un apstrādājam, ietver:

 • Personas vārds, uzvārds vai lietotājvāds;
 • Dzimšanas datums un vecums;
 • Dzīvesvietas adrese;
 • Tālruņa numurs, E-pasta adrese;
 • Mācību vieta;
 • Personas kods;
 • Parole;
 • Vienība, kurā darbojas;
 • Veiktā brīvprātīgā darba informācija,
 • Cita informācija, kuru Persona vēlas sniegt,
 • Veiktās darbības Vietnēs;
 • Attēli un video.

      Papildus iepriekšminētajam, Klubs “Māja” ir tiesības pārbaudīt iesniegto datu precizitāti, izmantojot publiski pieejamos reģistrus vai arī tos, ko nosaka normatīvie akti, piemēram, Brīvprātīgā darba likums nosaka, ka Klubs “Māja” var pieprasīt brīvprātīgā darba veicēja izrakstu no Soda reģistra kā arī pieprasīt Personas izrakstu no izglītības reģistra, lai pārliecinātos par izglītības atbilstību konkrētajam darbam, tomēr šāda informācija, kas iegūta no reģistriem, netiek nekādā veidā saglabāta. Nepatiesu vai kļūdainu datu konstatēšanas brīdī, biedrības viceprezidents iekšlietās informē Personu un aicina tos labot. 
      Ja pati Persona izvēlēsies kopīgot ar Datu pārzini datus aizpildot citus sava profila laukus Vietnē biedriem.klubsmaja.lv, piemēram, profila bilde, dzimums u.c., tad tie tiks ievākti un saglabāti uzskatot, ka Persona ir piekritusi šo datu apstrādei un uzglabāšanai. 
      Informējam, ka apmeklējot Klubs “Māja” rīkotos pasākumus, tie var tik fotografēti un/vai filmēti publicitātes, sabiedrības informēšanas, vēsturiskām vajadzībām un līgumu nosacījumu  izpildei. Piedaloties kādā no Klubs “Māja” pasākumiem, Persona piekrīt foto un/vai video uzņemšanai un publicēšanai Klubs “Māja” Vietnēs, sociālajās platformās un medijos. Ja Persona nevēlas, lai pasākuma laikā tiek fotogravēta un/vai filmēta par to informēt pasākuma organizators.
      Augstāk minētie dati tiek daļēji vai pilnīgi apkopoti šādos gadījumos:

 • Pārlūkojot šo vietni (skat. “Sīkdatņu politika”);
 • Aizpildot biedru pieteikumu anketu;
 • Reģistrējoties mājaslapā kā lietotājam;
 • Aizpildot saziņas formu;
 • Aizpildot savus profila laukus;
 • Iesniedzot brīvprātīga darba atskaites;
 • Aizpildot anketas un citas formas.

     Ja vien Personas datu iegūšana no Personas nebūs balstīta noteiktu likumu normās vai mūsu pienākumu, tiesību izpildei, mēs uzskatīsim, ka Personas lēmums iesniegt mums savus personas datus būs brīvprātīgs. Nekādu negatīvu seku nebūs, ja neizvēlēsieties iesniegt savus personas datus, bet, ņemtot vērā, ka dažos gadījumos, neiegūstot konkrētus Personas datus, Klubs “Māja” nevarēs sniegt Personai konkrētu pakalpojumu vai arī nebūs iespējams nodrošināt to atbilstošu  kvalitāti.
     Uz specifiskiem datu apstrādes veidiem var tikt ievākta papildus informāciju, šādā gadījumā Persona tiek informēta brīdī, kad viņš iesniedz konkrētos datus Klubs “Māja”. Klubs “Māja” nav atbildīgs par jebkāda veida zaudējumiem Personai, ja tie radušies nepatiesi iesniegtu personas datu gadījumā.

4. PERSONAS DATU IZMANTOŠANA

     Tā kā Klubs “Māja” biedri ir jaunieši, kas veic darbu brīvprātīgi bez samaksas, pēc Brīvprātīgā darba likuma biedrībai Klubs “Māja” ar jaunieti ir jānoslēdz brīvprātīgais darba līgums, tāpēc Vietnē – klubsmaja.lv, tiek ievākta informācija, kas nepieciešama, lai ne tikai identificētu konkrētu personu un pārbaudītu atbilstību pieteikuma nosacījumiem, bet arī ievāktu visu vajadzīgo informāciju brīvprātīgā darba līguma sastādīšanai.
     Aizpildot atskaiti par paveikto brīvprātīgo darbu Vietnē – biedriem.klubsmaja.lv, tiek ievākta informācija, kas paredzēta, lai identificētu Personu un iegūtu datus, kas peredzēti, lai pārliecinātos par brīvprātīgā darba veikšanas patiesumu.
     Reģistrējoties Vietnē – biedriem.klubsmaja.lv, tiek ievākta informācija par Personu, kas ir nepieciešama personas identificēšanai un pieslēgšanās datu/atslēgu nodrošināšanai.
     Personas e-pasta adrese var tikt izmantota, lai informētu Personu par konkrētām darbībām profilā, paroles atjaunošanu, epasta apstripināšanu un citām darbībām Klubs “Māja” Vietnēs.
     Personas IP adrese tiek reģistrēta, kad Persona veic kādas konkrētas darbības. Personas IP adrese nekad nav publiski pieejama.
     Personas dati, kas iesniegti caur anketas formām var tikt izmantoti saziņai (ja, aptauja nav anonīma), anketas dati nekad netiks publiski publicētas tādā veidā, lai varētu identificēt kādu konkrētu personu. Visi iegūtie anketas dati tikai un vienīgi tiks izmantoti analītikai un statistikai.
     Dati, kas iesniegti saziņas formā, tiks izmantoti, lai Klubs “Māja” atbalsts varētu sazināties ar personu caur e-pasta adresi vai telefona numuru. Atbalsts var lūgt iesniegt papildus Personisko informāciju, kas paredzēta konkrētās personas identifikācijai. Specifisku datu izmantošanas veidiem, Persona tiek brīdināta brīdī, kad viņš sniedz konkrētos datus Klubs “Māja”.
     Datu pārvaldītājs var nodot jūsu informāciju trešajām personām, lai ievērotu normatīvo aktu prasības, sadarbotos ar uzraudzības iestādēm, palīdzētu novērstu noziedzīgas darbības un aizsargātu mūsu, jūsu un citu personu likumīgās tiesības. Datu nodošana ir arī iespējama ja tā nosaka Personas vienozīmīga piekrišana.

5. CITI VEIDI KĀ IZMANTO PERSONĪGO INFORMĀCIJU

     Veicot jebkāda veida darbības Vietnēs Klubs “Māja” var ievākt neidentificējumu informāciju par Personu. Šāda veida informācija tiek izmantota tikai statistikai un analītikai, piemēram, apmeklētāju skaits, vidējais iesaistes laiks, apmeklētāja valsts, sadaļu skatījumu skaits u.c.
     Papildus, laiku pa laikam Klubs “Māja” var sazināties ar visiem lietotājiem saistībā ar svarīgu informāciju, piemēram, izmaiņām noteikumos u.c.. Šādi veida ziņojumi tiek izsūtīti tikai, ja persona ir piekritusi to saņemšanai. No tiem var atteikties sazinoties ar Datu pārzini.
     Statistikas vajadzībām datus apstrādā “Google Analitycs”. Vairāk par veidiem un datiem kādus ievāc “Google Analitycs”, lūgums lasīt, viņu mājaslapā  – https://support.google.com/analytics/answer/1012034?hl=lten&ref_topic=6157800#zippy=%2C%C5%A1aj%C4%81-rakst%C4%81-ietvert%C4%81s-t%C4%93mas. Apmeklētājs var pārtraukt šādu datu ievākšanu caur “Google Analitycs” mājaslapu – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ .

6. DATU AIZSARDZĪBA

     Klubs “Māja” ir apņemusies nodrošināt visus iespējamos tehniskos un organizatoriskos drošības pasākumus, lai nodrošinātu Personas datu apstrādes drošību. Pieejas pie Personas datiem ir tikai ierobežotam cilvēku skaitam – pilnvarotām personām – tie ir apmācīti kā darboties ar tiem un ir apņēmušies ievērot visas Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības saistībā ar Personas datu apstrādi. Lai novērstu neatļautu datu apstrādi, Klubs “Māja” izmanto tehnoloģijas un risinājumus, kas palīdz nodrošināt atbilstošo datu aizsardzību.

7. DATU UZGLABĀŠANA

      Personas dati tiek uzglabāti un apstrādāti tik ilgi, cik vien ir nepieciešams atbilstošā ieguves mērķa nodrošināšanai. Datus uzglabā kamēr Klubs “Māja’ ir juridisks pamatojums to darīt vai arī nosaka noteiktie normatīvie akti. Kā arī kamēr ir spēkā Personas piekrišana Vietņu Privātuma politikai par konkrēto Personas datu apstrādi.
      Ja neviens no augstāk minētajiem nosacījumiem nav vairs spēkā, Personas dati tiek neatgriezeniski dzēsti no visām Vietņu datubāzēm vai arī anonimizēti.

8. SĪKDATŅU APSTRĀDE

       Vietnes var izmantot sīktdatnes. Sīktdatnes ir nelieli teksta faili, kuri tiek saglabāti Personas datoros, lai nodrošinatu kādu funckiju un mājaslapas darbību, piemēram, lai atcerētos jūsu iestatījumus, IP adresi, reģionu, teksta lielumu un citus iestatījumus, ko Persona var mainīt. Papildus sīkdatnes paredzētas, lai sniegtu informāciju vietnes īpašniekam. Sīkāku informāciju par sīkdatņu apstrādi var lasīt dokumentā “Sīkdatņu lietošana”. 
       Ja vēlaties atteikties no sīkdatnēm, Persona var izmantot privātās pārlūkošanas režīmu, kur pēc darbībām privātajā režīmā, aizverot visus logus, tiek automātiski dzēstas visas sīkdatnes.
       Klubs “Māja” Vietnēs var tikt ievietotas dažādas saites uz trešo personu mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko Klubs “Māja” nenes nekādu atbildību.

9. PERSONAS TIESĪBAS

      Personai ir tiesības piekļūt savai personīgajai informācijai un uzzināt kā mēs to apstrādājam. Personai  ir tiesības labot vai papildināt neprecīzi sniegtu informāciju, atsaukt piekrišanu Privātuma politikai, un dzēst savus datus no datubāzēm, tomēr tas ir tikai iespējams, ja nenosaka citi normatīvie akti. Jūsu tiesības atļauj arī ierobežot savu datu apstrādi, kā arī  Personai ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā.
      Personas var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu iesniedzot rakstveida iesniegumu Klubs “Māja” juridiskajā adresē, iespējams arī iesniegt pieprasījumu caur epastu – dokumentu  parakstot ar elektronisko parakstu. Iesniedzot pieprasījumu Datu pārzinis var lūgt iesniegt papildus datus, lai pārliecinātos par personas identitāti. Atbildi nosūta uz Personas norādīto kontaktadresi.

10. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

      Reģistrācija un patstāvīga Vietņu izmantošana nozīmē, ka Persona ir piekritusi šai Privātuma politikai. Reģistrējoties, iesniedzot datus saziņas, pieteikumu formās Klubs “Māja” pieprasa piekrišanu datu apstrādei un tās uzglabāšanai, ja nav noslēgta jau esoša piekrišana, kas nosaka sāvādāk. Apmeklējot Klubs “Māja” pasākumus jaunietis piekrīt datu apstrādei un privātuma politikai.
      Klubs “Māja” nekavējoties aicina sazināties gadījumos, ja Persona vēlas īstenot savas tiesības, radušies neskaidri jautājumi par datu apstrādi vai radušās sūdzības saistībā ar datu apstrādi vai Privātuma politiku, rakstot epastu uz birojs@klubsmaja.lv vai arī ierodoties uz juridisko adresi.